Driejarenoverzicht

De bedragen onder Resultaat, Balans en Kasstroom over 2016 hebben betrekking op het geïntegreerde energiebedrijf Eneco (Eneco Holding N.V.). Het in 2017 afgesplitste energiebedrijf is separaat gepresenteerd onder activa aangehouden voor verkoop.

Eenheid

2019

2018

2017

Resultaat

Netto-omzet

mln

1.220

1.270

1.154

Totaal bedrijfsopbrengsten

mln

1.234

1.286

1.194

Totaal bedrijfskosten

mln

1.062

1.074

996

EBITDA

mln

489

509

471

Bedrijfsresultaat (EBIT)

mln

172

212

198

Resultaat na belastingen

mln

325

118

423

Balans

Materiële vaste activa

mln

6.753

6.406

6.140

Balanstotaal

mln

7.289

6.991

6.551

Eigen vermogen

mln

2.949

2.699

2.582

Totaal rentedragend vreemd vermogen

mln

3.004

3.044

2.753

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

646

607

494

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

mln

374

349

278

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

mln

-236

-475

-1317

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mln

-235

222

692

Kredietwaardigheid

Langetermijn rating (S&P)

rating

A-

A-

A-

Solvabiliteit*

%

44,9

43,3

43,3

FFO/Nettoschuldpositie**

ratio

12,3

11,7

12,2

Aandelen per 31 december

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

aantal

4.971

4.971

4.971

Overig

Elektriciteit

Aansluitingen groot- en kleinverbruik

aantal

2.302.475

2.285.701

2.278.394

Aangelegde kabel

km

1.034

806

611

Gas

Aansluitingen groot- en kleinverbruik

aantal

2.120.671

2.114.935

2.119.249

Aangelegde leiding

km

221

250

210

Getransporteerde volumes

Elektriciteit

GWh

19.957

21.330

21.893

Gas

mln m3

4.651

4.852

4.865

Overig

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit

minuten

20

17

16

Jaarlijkse uitvalduur gas

seconden

87

69

40

Gefaciliteerde switches van leverancier (x 1.000)

aantal

824

713

584

  1. * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
  2. * Deze ratio wordt berekend volgens Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA gecorrigeerd voor leasekosten, gecorrigeerde rentelasten en de belastinglast. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden, gecorrigeerd voor verplichtingen buiten de balans, de hybride lening en verminderd met liquide middelen. De ratio is berekend ultimo 2018. S&P hanteert een meerjarige weging voor het bepalen van deze ratio bij het beoordelen van de credit rating.

De vergelijkende cijfers van de ratio's FFO/Nettoschuldpositie en Solvabiliteit zijn niet opgenomen, gezien de beperkte vergelijkbaarheid tussen het netwerkbedrijf Stedin Holding N.V. in 2018 en 2017 en Eneco Holding N.V. (inclusief het energiebedrijf) in 2016.