In control-verklaring

Als raad van bestuur zijn we verantwoordelijk voor de adequate opzet en werking van ons risicobeheersings- en controlesysteem. Dit systeem heeft als doel de realisatie van strategische en operationele doelstellingen, en de betrouwbaarheid van de financiële verslaggeving en naleving van wet- en regelgeving te bewaken. Wel moet rekening worden gehouden met de inherente beperkingen die aan ieder intern risicobeheersings- en controlesysteem zijn verbonden. Wij kunnen dan ook nooit absolute zekerheid geven dat wij onze ondernemingsdoelstellingen realiseren of dat zich geen fouten, verliezen, fraudes of overtredingen van wet- en regelgeving zullen voordoen in de processen of de financiële verslaggeving.

Wij hebben de opzet en de werking van het systeem gedurende 2019 gemonitord en geëvalueerd en besproken binnen het management en bestuur alsook met de raad van commissarissen. Monitoring en evaluatie heeft onder meer plaatsgevonden op basis van de periodieke monitoringrapportages van operationele risico’s en controls, de business self-assessments resulterende in Letter of Representations en kwartaal updates van de strategische risico’s en kansen. Tevens is rekening gehouden met de informatie uit rapportages vanuit de interne auditfunctie en externe accountant. Ondanks de toegenomen kwaliteit van ons interne beheersingssysteem onderkennen wij de noodzaak tot verdere verbeteringen in ons interne beheersingssysteem, zoals nader uiteengezet in de risicomanagement paragraaf in dit verslag.

Wij verklaren dat:

• het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

• voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;

• het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en

• in het verslag de materiële risico’s en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

Rotterdam, 23 maart 2020

Raad van bestuur,

Marc van der Linden, CEO (voorzitter)

Danny Benima, CFO

Judith Koole, COO

David Peters, CTO