Belangrijkste risico's en kansen Stedin Groep 2019

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste risico’s en kansen. Onze financiële verslaggevingsrisico’s zijn nader toegelicht in de onderdelen Schattingen, aannames en veronderstellingen en Beheersing van financiële risico's van de jaarrekening.

Koppeling risico’s en kansen aan strategische speerpunten en materiële onderwerpen

Strategische speerpunten

Ontwikkeling
t.o.v 2018

Risico

Categorie

Materiële onderwerpen


Beter netbeheer


Energietransitie mogelijk maken


Duurzame bedrijfsvoering

Cyberaanval

Operationeel

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity - Leveringszekerheid -Reputatie

Niet beschikken over voldoende personeel met de juiste (technische) competenties

Operationeel

Voldoende technisch/ICT-personeel - Opleiden en ontwikkelen

IT landschap ontoereikend voor de toekomst

Strategisch

Slimme netten, datatechnologie en innovatie

Wendbaarheid van de organisatie

Strategisch

Verandervermogen organisatie - Reputatie

Onzekerheid veranderende wet- en regelgeving

Compliance

Stakeholderdialoog en omgeving
Warmtetransitie

Onzekerheid langetermijn financiering

Financieel

Economische, financiële prestaties - Investeren in infrastructuur

Impact van ongevallen

Veiligheid

Veiligheid op het werk en in de omgeving - Reputatie

Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit

Strategisch

Investeren in infrastructuur - Bijdragen aan de energietransitie - Klanttevredenheid - Stakeholderdialoog en omgeving

Verliezen communicatienetwerk

Operationeel

Bijdragen aan de energietransitie - Reputatie

Kans

Strategische leveranciersrelaties

Stakeholderdialoog en omgeving Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Disruptieve technologieën en methoden

Slimme netten, datatechnologie en innovatie

Stakeholders en klanten meer regie laten krijgen

Bijdragen aan de energietransitie - Reputatie - Klanttevredenheid - Stakeholderdialoog en omgeving

Bouwen van een toekomstbestendig IT landschap

Slimme netten, datatechnologie en innovatie - Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018

Categorieën risico's en kansen

Stedin Groep brengt haar strategische risico's en kansen onder in vijf categorieën, van laag tot top. Tijdens de evaluatie van de risico's en kansen zetten we de waarschijnlijkheid dat een risico of kans optreedt af tegen de mogelijke impact ervan op het behalen van onze drie strategische speerpunten. Dit heeft in 2019 geleid tot de onderstaande risicomatrix.

Risico's

Titel van risico:

1 Cyberaanval

Omschrijving van het risico

De infrastructuur van Stedin Groep is door haar strategische ligging en maatschappelijk en economisch belang een aantrekkelijk doelwit voor cyberaanvallen. Een cyberaanval kan de continuïteit van Stedin Groep en de samenleving in gevaar brengen.

Risicobereidheid

Mijdend

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Cybersecurity is sterker verankerd in de bedrijfsprocessen. Er is in 2019 gewerkt aan kennis, competenties en resources, waardoor Stedin Groep weerbaarder is geworden tegen cybersecurity-dreigingen. De CEO van Stedin Groep is lid van de Cyber Security Raad namens de vitale sectoren.

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018

Titel van risico:

2Niet beschikken over voldoende medewerkers met juiste (technische) competenties

Omschrijving van het risico

Door vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt bestaat het risico dat we niet meer voldoende personeel met de juiste (technische) competenties hebben.

Risicobereidheid

Mijdend

Ontwikkeling t.o.v. 2018

Risico-inschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Het Strategisch Personeelsplan geeft ons nieuwe inzichten waarmee we beter de risico's in kaart hebben. Samen met branchegenoten pakken we de uitdaging aan door een visie te ontwikkelen, initiatieven uit te wisselen en van elkaar te leren. We zijn gestart met een onderzoek naar strategisch werven, werven in het buitenland en functiegericht werven. Tot slot zijn we gestart met een arbeidsmarkt campagne.

Titel van risico:

3IT-landschap ontoereikend voor de toekomst

Omschrijving van het risico

Stedin Groep heeft een integrale IT-infrastructuur nodig om de (toekomstige) primaire processen te kunnen ondersteunen en de energietransitie mogelijk te maken.

Risicobereidheid

Neutraal

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Het afgelopen jaar zijn diverse acties in gang gezet om het IT landschap voor de toekomst in te richten. Zo is de transformatie naar cloud-oplossingen vol ingezet. De snelheid van de veranderingen door de energietransitie, in combinatie met de digitale transformatie, neemt toe.

Titel van risico:

4Wendbaarheid van de organisatie

Omschrijving van het risico

Cultuur en gedrag van Stedin Groep moet mee veranderen met de veranderingen in het energielandschap om de rol in de energietransitie te kunnen waarmaken.

Risicobereidheid

Neutraal

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Bij het succesvol uitvoeren van onze strategie zijn de leidinggevenden belangrijk. Tijdens twee Kick Forward sessies in 2019 vertaalden zij samen met de RvB de strategie naar acties voor hun teams. We verbinden nieuw talent aan Stedin via het programma van onze managementtrainees (de Toekomstmakers). Ook zetten we het prestatiemanagement voort om de managementkwaliteiten van onze leidinggevenden te ondersteunen.

Titel van risico:

5Onzekerheid veranderende wet- en regelgeving

Omschrijving van het risico

Nationale of Europese overheden kunnen ongewenste besluiten nemen over de rol van de regionale netbeheerder. Hierdoor kan onzekerheid ontstaan over het kunnen uitvoeren van onze strategie.

Risicobereidheid

Avers

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Stedin Groep volgt de ontwikkelingen in Europa en Den Haag op de voet en is, bij voorkeur via de branchevereniging Netbeheer Nederland, vertegenwoordigd in de landelijke lobby. Onze afdeling Regulering neemt deel aan de Europese lobby. Stedin Groep is ruim van tevoren op de hoogte van aanpassingen in bestaande wetgeving en van nieuwe wetten. In 2019 hebben we in het bijzonder aandacht gegeven aan de dialoog met overheden en andere stakeholders over de toekomst van de warmtemarkt. Daarnaast heeft het gesprek over de oplossingen voor de problematiek rondom voldoende netcapaciteit onze volle aandacht.

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018

Titel van risico:

6Onzekerheid langetermijn financiering

Omschrijving van het risico

Een reguleringsmodel dat niet aansluit op de financiële uitdagingen van de netbeheerders bij de energietransitie, brengt het risico op verder stijgende kosten en niet tijdig meestijgende gereguleerde opbrengsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van financiering in het geding komen.

Risicobereidheid

Mijdend

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Om ervoor te zorgen dat we de noodzakelijke investeringen kunnen doen, moeten we kritisch blijven kijken naar de doelmatigheid in de eigen operatie en inspelen op de ontwikkelingen van financiële markten, wetgeving en regulering. Dit risico is ook besproken met onze stakeholders (zie Verslag raad van commissarissen, Auditcommissie). In 2019 is duidelijk geworden dat we ingrijpende maatregelen moeten nemen als het huidige reguleringsregime blijft zoals het is. Dit is niet wenselijk. We overleggen met alle betrokken partijen, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Autoriteit Consument en Markt, zowel rechtstreeks als ook in Netbeheer Nederland-verband.

Titel van risico:

7Impact van ongevallen

Omschrijving van het risico

Door onvoldoende veiligheidsbewustzijn en lerend vermogen ontstaat de kans op onveilige situaties. Dit kan Stedin Groep reputatieschade en sancties van toezichthouders opleveren.

Risicobereidheid

Avers

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Risico-inschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Ons meerjaren-veiligheidsprogramma is gebaseerd op de principes van de High Reliability Organization. Hiervan hebben we fase 1 ‘Bewust worden’ afgerond in 2018 en zijn we gestart met fase 2 ‘Bijleren’. De gehele organisatie Stedin Netbeheer is in 2019 gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder. We zijn gestart met de voorbereiding van fase 3 ‘Inslijten’.

Titel van risico:

8Onvoldoende aansluit- en transportcapaciteit

Omschrijving van het risico

Indien we onze netten niet tijdig verzwaren, is het mogelijk dat we onze klanten geen transportcapaciteit ter beschikking kunnen stellen. We voldoen in die situatie niet aan de klantwens, de klant zal zijn project moeten annuleren en dit vertraagt de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Risicobereidheid

Neutraal

Ontwikkeling t.o.v. 2018

+

Risico-inschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Stedin zit bij alle relevante Regionale energiestrategieën aan tafel zodat de energie-infrastructuur goed meegewogen wordt. We publiceren capaciteitskaarten zodat onze klanten weten waar mogelijke knelpunten kunnen ontstaan in het net. Ook is onze investeringshouding proactiever en zijn ‘Masterplannen’ opgesteld waarmee inzichtelijk is wat de benodigde infrastructuur is om de doelstellingen voor 2050 te realiseren. 

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018

Titel van risico:

9Verliezen van communicatienetwerk

Omschrijving van het risico

Door onzekerheden over de beschikbaarheid van onze communicatienetwerken (GPRS en CDMA) bestaat het risico dat we de slimme meters niet kunnen uitlezen.

Risicobereidheid

Mijdend

Ontwikkeling t.o.v.2018

Risico-inschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

De frequentie voor CDMA is voor slechts 4 jaar verlengd. Tegen deze korte termijn hebben wij bezwaar aangetekend met het oog op de nodige lange termijn continuïteit. Wat betreft GPRS onderhandelen we intensief met de commerciële telecompartijen om zo de dienstverlening van GPRS te verlengen tot na 2025. Ook werken we aan een opvolgend communicatieplatform (LTE-M) ter vervanging van GPRS.

Kansen:

Titel van kans:

1Strategische leveranciersrelaties

Omschrijving van kans

Strategische relaties met leveranciers vergroten onze slagkracht en verbeteren onze kostenefficiëntie.

Ontwikkeling t.o.v. 2018

Kansinschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

De awareness voor strategische leveranciersrelaties is in het afgelopen jaar, mede door incidenten in de leveringsketen, verder toegenomen en heeft geresulteerd in de oprichting van een Strategic Vendor Board.

Titel van kans:

2Disruptieve technologieën en methoden

Omschrijving van kans

We zien als kans om nieuwe technologieën toe te passen en data effectief te benutten om onze taak binnen het energiesysteem beter uit te voeren, ons innovatief vermogen te verhogen, efficiënter te werken en de energietransitie mogelijk te maken.

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Kansinschatting

Hoog

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

In 2019 hebben we o.a. succesvol geëxperimenteerd met waterstof in het aardgasnetwerk en decentrale energieopwek en –uitwisseling in combinatie met blockchain technologie. Ook werken we met nieuwe modellen om de warmtetransitie inzichtelijk en beheersbaar te maken.

Titel van kans:

3Stakeholders en klanten meer regie laten krijgen

Omschrijving van kans

Door stakeholders en klanten te faciliteren en regie te geven stellen wij hen in staat het energiesysteem te verduurzamen.

Ontwikkeling t.o.v. 2018

Kansinschatting

Top

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Wij werken intensiever samen met klanten, gemeenten, woningbouwcorporaties en water- en warmtebedrijven voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Stedin Groep streeft naar een gezamenlijk plan op regionaal, stedelijk en wijkniveau. Stedin digitaliseert haar klantprocessen, waardoor klanten zelf aan de knoppen kunnen zitten.

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018

Titel van kans:

4Bouwen van een toekomstbestendig IT-landschap

Omschrijving van kans

Stedin Groep wordt in toenemende mate een data- en IT-gedreven organisatie. Met het bouwen van een toekomstbestendig IT-landschap vergroten we onze flexibiliteit en innovatief vermogen.

Ontwikkeling t.o.v. 2018

=

Kansinschatting

Hoe hebben we hierop ingezet in 2019

Hoog

De snelheid van de veranderingen door de energietransitie in combinatie met de digitale transformatie neemt toe. Om dit tempo te kunnen volgen, is in de 2e helft van 2019 een veranderingstraject ingezet om ICT beter in te richten en te positioneren binnen de organisatie.

+ Nieuw in 2019 / = Gelijk t.o.v. 2018 / ↑ Gestegen t.o.v. 2018 / ↓ Gedaald t.o.v. 2018