Risicogovernance

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie van Stedin Groep besteedt de RvB veel aandacht aan de risico's en kansen die hieraan verbonden zijn.

De RvB is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van risicomanagement, samen met de directie van de verschillende bedrijfsonderdelen. Ze worden ondersteund door stafafdelingen die zijn gespecialiseerd in de functionele gebieden, zoals Corporate Risk Management; Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit (VGMK); Business Continuity Management; Security Office, Corporate Affairs en Compliance & Integriteit. Daarnaast heeft de lijnafdeling Asset Management de taak om met voorstellen voor (vervangings)investeringen te komen op basis van een risicoanalyse waarvoor de ISO-NTA 8120 (ISO 55000) standaard gehanteerd wordt. De operationele assetrisico's worden beschreven in het Kwaliteits- en capaciteitsdocument 2018-2020 (Investeringsplan) elektriciteit en gas. Het investeringsplan voor de jaren 2020 - 2022 is vanaf half juni beschikbaar op www.stedin.net. Internal audit voert audits uit en rapporteert de resultaten aan de RvB en de auditcommissie van de RvC. Een gedetailleerde uitwerking van risicogovernance vindt u op www.stedingroep.nl.

Risicomanagement-proces

Het Enterprise Risk Management (ERM) raamwerk van Stedin Groep bevat zowel langetermijn- als kortetermijn-onzekerheden. Voor de inrichting van dit raamwerk hebben we ons laten leiden door het COSO-ERM -raamwerk en de ISO 31000-standaard. Het risicomanagement-proces is een vast onderdeel van de jaarlijkse standaard business planning en controlcyclus.

Langetermijn-onzekerheden

Met betrekking tot de langetermijn-onzekerheden bevat het risicomanagement-proces zowel risico’s als kansen die onzekerheden vormen bij de realisatie van de langetermijnstrategie. De ontwikkelingen van deze onzekerheden worden eens per kwartaal geactualiseerd en gerapporteerd. Daarnaast vormen deze langetermijn-onzekerheden onder andere input in de selectie van de strategische initiatieven, maken ze deel uit van de financieel-strategische prognoses en worden ze meegenomen in het jaarplanproces. Via dit proces worden de langetermijn-onzekerheden zo veel mogelijk geadresseerd in de planvorming.

Kortetermijn-onzekerheden

Voor de kortetermijn-onzekerheden worden risico’s en kansen en daarmee samenhangende beheersmaatregelen geïdentificeerd. Deze zijn gekoppeld aan de bedrijfs- en afdelingsdoelen zoals die zijn opgenomen in de afdelingsplannen voor 2020. We inventariseren en actualiseren dit minimaal één keer per jaar. Over de ontwikkeling van deze risico’s en de effectiviteit van de genomen beheersmaatregelen rapporteren we maandelijks via businessunit-reviews aan de RvB. Periodiek beoordeelt het afdelingsmanagement, in het kader van het 'Samen in Control proces', via zelfevaluatie of de beheersmaatregelen op deze risico’s effectief zijn. Ook wordt verbeterpotentieel vastgesteld en worden acties gesignaleerd. De uitkomsten van deze zelfevaluaties worden twee maal per jaar door het management via een Letter of Representation aan het bestuur gerapporteerd. Ze vormen onder andere de basis voor de In Control-verklaring van de RvB.

Risicobereidheid

Om onze organisatiedoelstellingen te realiseren, moeten we in bepaalde mate risico nemen. De mate waarin we bereid zijn om risico’s te lopen (de risicobereidheid) verschilt per risicocategorie:

Bij zowel de risico's en kansen zoekt Stedin Groep continu de balans tussen haar maatschappelijke rol, de beschikbare (financiële) middelen en de omgeving.

  • Strategisch - Neutraal: Stedin Groep is bereid gematigde risico’s te nemen voor het realiseren van haar missie, visie en strategische doelstellingen.
  • Operationeel - Mijdend: Stedin Groep heeft bij risico’s rond de leveringszekerheid een mijdende risicobereidheid. Hierbij zoekt Stedin Groep de balans tussen leveringszekerheid en de (maatschappelijke) betaalbaarheid.
  • Financieel - Mijdend: Stedin Groep is een kapitaalintensieve onderneming. Om onze betrouwbare dienstverlening aan klanten betaalbaar te houden streven we naar een A- rating van Standard & Poor’s. Wij accepteren geen risico’s die deze rating kunnen bedreigen. Om deze rating te behouden is onder andere de betrouwbaarheid van onze financiële verslaggeving randvoorwaardelijk.
  • Compliance - Avers: Wij vervullen een gereguleerde taak in de energiewereld. Daarom streven we ernaar om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Veiligheid - Avers: De elektriciteit- en gasinfrastructuur is potentieel (levens)gevaarlijk. Waar het om de veiligheid van onze medewerkers en onze omgeving gaat hebben we de laagst mogelijke risicobereidheid.