Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

59

10

Immateriële vaste activa

40

77

77

Financiële vaste activa

41

5.324

5.265

Totaal vaste activa

5.460

5.352

Vlottende activa

Vorderingen groepsmaatschappijen

42

579

566

Actuele belastingvorderingen

20

21

Overlopende activa en overige vorderingen

16

23

Liquide middelen

53

110

Totaal vlottende activa

668

720

TOTAAL ACTIVA

6.128

6.072

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

23

497

497

Herwaarderingsreserve

23

720

754

Reserve kasstroomafdekkingen

23

-70

-65

Hedgekosten reserve

23

-1

-1

Ingehouden resultaten

23

989

907

Onverdeeld resultaat boekjaar

23

313

106

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

2.448

2.198

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

23

501

501

Totaal eigen vermogen

2.949

2.699

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

4

4

Uitgestelde belastingverplichtingen

42

30

Rentedragende schulden

26

2.913

2.548

Afgeleide financiële instrumenten

19

52

56

Totaal langlopende verplichtingen

3.011

2.638

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

26

5

496

Schulden aan groepsmaatschappijen

42

122

192

Overige schulden

43

41

47

Totaal kortlopende verplichtingen

168

735

TOTAAL PASSIVA

6.128

6.072