Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

39

4

-

Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten

-1

-3

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-3

-1

Totaal bedrijfskosten

-4

-4

Bedrijfsresultaat

-

-4

Financiële baten en lasten

44

-36

-44

Resultaat voor belastingen

-36

-48

Resultaat deelnemingen

13, 41

346

165

310

117

Belastingen

15

1

Resultaat na belastingen

325

118

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

313

106

Resultaat na belastingen

325

118