Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x 1 miljoen

Toelichting

2019*

2018

Resultaat na belastingen

325

118

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten in het resultaat

11

67

72

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

12

27

22

∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures

13

-247

-

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa

10

317

297

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

-1

-4

∙ Mutatie werkkapitaal

36

-14

18

∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten*

27

-19

-18

∙ Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige*

5

-28

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

460

477

Betaalde rente

-71

-84

Ontvangen rente

1

10

Betaalde vennootschapsbelasting

-16

-54

Kasstroom uit operationele activiteiten

374

349

Verstrekte leningen

-4

-6

Aflossing verstrekte leningen

4

-

Desinvestering dochterondernemingen

36

310

18

Investeringen materiële vaste activa

-641

-599

Desinvesteringen materiële vaste activa

1

5

Investeringen immateriële vaste activa

-2

-5

Ontvangen bijdrage aansluitkosten*

27

96

112

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-236

-475

Dividendbetalingen

-46

-28

Betaling leaseverplichtingen

16

-17

-

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

23

-16

-16

Aflossing langlopende rentedragende schulden

26

-648

-202

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

26

-727

-905

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

26

492

493

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

26

727

880

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-235

222

Mutatie liquide middelen

-97

96

Saldo liquide middelen per 1 januari

169

73

Saldo liquide middelen per 31 december

72

169

  1. * Met ingang van 2019 is de ontvangen bijdrage aansluitkosten als separaat onderdeel van de kasstroom uit investeringsactiviteiten opgenomen. De vergelijkende cijfers 2018 zijn hiervoor aangepast. Deze aanpassing is doorgevoerd vanwege het langlopende karakter van de bijdrage aansluitkosten en om voor vergelijkbaarheid met marktpartijen.