Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

x 1 miljoen

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio-
reserve

Herwaar-
derings-
reserve

Reserve omreke- nings-
verschillen

Reserve
kasstroom
afdekkingen

Hedge
kosten
reserve

Inge-
houden
resultaten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Achter-gestelde eeuwig-durende obligatie-lening

Minder-
heids-
belangen

Totaal
groeps-
vermogen

Per 1 januari 2018

497

-

744

-

-65

-

494

411

2.081

501

-

2.582

Totaal niet-gerealiseerde resultaten na belasting

-

-

40

-

-

-1

-

-

39

-

-

39

Resultaat na belastingen 2018

-

-

-

-

-

-

-

106

106

12

-

118

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

40

-

-

-1

-

106

145

12

-

157

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2017

-

-

-

-

-

-

-

-28

-28

-

-

-28

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16

-

-16

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Totaal transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-28

-28

-12

-

-40

Overige

Winstbestemming 2017

-

-

-

-

-

-

383

-383

-

-

-

-

Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd

-

-

-30

-

-

-

30

-

-

-

-

-

Totaal overige

-

-

-30

-

-

-

413

-383

-

-

-

-

Per 31 december 2018

497

-

754

-

-65

-1

907

106

2.198

501

-

2.699

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-12

-

-6

-

-

-

-18

-

-

-18

Resultaat na belastingen 2019

-

-

-

-

-

-

-

313

313

12

-

325

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-12

-

-6

-

-

313

295

12

-

307

Transacties met aandeelhouders

Dividend met betrekking tot 2018

-

-

-

-

-

-

-

-46

-46

-

-

-46

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-16

-

-16

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Totaal transacties met aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

-46

-46

-12

-

-58

Overige

Winstbestemming 2018

-

-

-

-

-

-

60

-60

-

-

-

-

Vrijval herwaarderingsreserve als gevolg van afschrijvingen netwerken gereguleerd

-

-

-22

-

-

-

22

-

-

-

-

-

Herclassificatie

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

Totaal overige

-

-

-22

-

1

-

82

-60

1

-

-

1

Per 31 december 2019

497

-

720

-

-70

-1

989

313

2.448

501

-

2.949

Zie toelichting 23 Groepsvermogen voor nadere informatie over het groepsvermogen.