Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten

x 1 miljoen

Toelichting

2019

2018

Resultaat na belastingen

325

118

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld (na belastingeffecten)

Effect wijziging belastingtarief op herwaarderingsreserve

18,23

-12

40

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen / hedgekosten

23

-11

-2

Recycling kasstroomhedge reserve naar winst-en-verliesrekening

3

4

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen / hedgekosten

18

1

-

Effect wijziging belastingtarief op reserve kasstroom afdekkingen / hedgekosten

18

1

-3

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-18

39

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

307

157

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Aandeelhouders Stedin Holding N.V.

295

145

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

307

157