Geconsolideerde balans

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2019

31 december 2018

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

14

6.753

6.406

Immateriële vaste activa

15

95

97

Gebruiksrecht activa*

16

86

-

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

17

3

5

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

19

39

15

- Overige financiële vaste activa

13

13

Totaal vaste activa

6.989

6.536

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

13

-

63

Voorraden

20

36

36

Actuele belastingvorderingen

29

20

21

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

21

172

155

Afgeleide financiële instrumenten

19

-

11

Liquide middelen

22

72

169

Totaal vlottende activa

300

455

TOTAAL ACTIVA

7.289

6.991

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

23

2.448

2.198

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

23

501

501

Totaal groepsvermogen

2.949

2.699

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

24

12

13

Overige voorzieningen

25

30

22

Uitgestelde belastingverplichtingen

18

232

212

Afgeleide financiële instrumenten

19

52

56

Rentedragende schulden

26

2.985

2.548

Vooruitontvangen opbrengsten

27

707

632

Overige schulden

28

1

1

Totaal langlopende verplichtingen

4.019

3.484

Kortlopende verplichtingen

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

13

-

7

Personeelsvoorzieningen

24

3

4

Overige voorzieningen

25

2

2

Rentedragende schulden

26

19

496

Handelscrediteuren en overige schulden

28

297

299

Totaal kortlopende verplichtingen

321

808

TOTAAL PASSIVA

7.289

6.991

  1. * Geen vergelijkende cijfers 2018 door invoering van IFRS 16. Voor nadere toelichting, zie 2.4.