Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2019

2018

Netto-omzet

4

1.220

1.270

Overige baten

5

14

16

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.234

1.286

Personeelskosten

6

405

409

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

7

300

327

Overige bedrijfskosten

8

220

207

Af: Geactiveerde productie eigen bedrijf

9

-180

-166

745

777

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

317

297

Totaal bedrijfskosten

1.062

1.074

Bedrijfsresultaat

172

212

Financiële baten en lasten

11

-67

-72

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

13

247

-

Resultaat voor belastingen

352

140

Belastingen

12

-27

-22

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

325

118

Resultaat na belastingen

325

118

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

313

106

Resultaat na belastingen

325

118