Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop en resultaat deelnemingen

Activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop

Op 12 maart 2019 hebben Stedin Groep en 3i Infrastructure een koopovereenkomst voor 310 miljoen getekend voor de overname van Joulz Infradiensten B.V. (Joulz Infra) en Joulz Meetbedrijf B.V. (Joulz Meet) en de aandelen zijn overgedragen op 30 april 2019. Voorafgaand aan de verkoop heeft Stedin Groep Personeels B.V. per 1 januari 2019 de medewerkers werkzaam ten behoeve van de activiteiten van betreffende vennootschappen juridisch afgesplitst naar Joulz Infradiensten B.V.

De vennootschappen voldoen aan de criteria van IFRS 5 om als “aangehouden voor verkoop” te worden geclassificeerd per 31 oktober 2018. Ultimo 2018 zijn te verkopen activa en passiva daarom als vlottende activa en kortlopende schulden gepresenteerd op de balans. Het effect op de winst-en-verliesrekening is een lagere afschrijvingslast van 0,6 miljoen ten opzichte van de situatie dat Joulz Meet en Joulz Infra niet als aangehouden voor verkoop zouden zijn verwerkt per 31 december 2018.

Op 30 april 2019 zijn de activa en verplichtingen aangehouden voor verkoop verkocht voor 310 miljoen. Het resultaat uit deze transactie bedroeg 251 miljoen en is verantwoord onder 'Resultaat na belastingen deelnemingen' en de ingaande kasstroom onder investeringsactiviteiten.

x 1 miljoen

Per 31 december 2018

Activa

Machines en installaties

42

Af te stoten activa

21

Totaal

63

Verplichtingen

Af te stoten verplichtingen

7

Totaal

7

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2019 en 2018 zijn er geen transacties die kwalificeren als beëindigde bedrijfsactiviteiten.