Operationele segmenten

Bedrijfssegmenten worden onderscheiden in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur van Stedin Groep en zijn niet gewijzigd ten opzichte van de 2018 jaarrekening van Stedin Groep. De segmenten zijn:

Segment Stedin

Het bedrijfssegment Stedin bestaat uit het gereguleerde domein: de netbeheerder Stedin. Stedin beheert de gas- en elektriciteitsnetten in haar verzorgingsgebied.

Segment Joulz

Het segment Joulz betreft Joulz Energy Solutions B.V., expert in ontwerp, aanleg en beheer van complexe midden- en hoogspanningsinstallaties.

Per 1 september 2018 heeft Stedin Groep de commerciële activiteiten verantwoord binnen het segment Joulz verkocht aan Visser & Smit Hanab. In samenhang hiermee zijn de gereguleerde activiteiten van het segment Joulz per 1 juli 2018 geïntegreerd binnen Stedin. Derhalve is het segment Joulz per 1 september 2018 opgeheven. De over 2018 gepresenteerde resultaten betreffen derhalve de periode van 1 januari tot en met 1 september 2018.

Segment DNWG

Het bedrijfssegment DNWG is de entiteit DNWG Groep N.V. dat bestaat uit de netbeheerder Enduris B.V. die de gas- en elektriciteitsnetten in de provincie Zeeland beheert, DNWG Infra B.V. (voorheen DELTA Infra B.V.) dat de niet-gereguleerde infrastructuurdienstverlening op het gebied van elektriciteit, gas, water en data verzorgt en DNWG Warmte B.V. dat infastructuurverlening op het gebied van warmte verzorgt.

Segment 'Overige en eliminaties'

De belangrijkste onderdelen van het segment 'Overige en eliminaties' zijn de infrastructurele-, meet- en stoomnetwerkdiensten van NetVerder (in 2018 Joulz Diensten), de activiteiten van de houdstervennootschap alsmede de eliminatie van de onderlinge transacties. Overige onderdelen zijn - gezien de niet-materiële omvang - niet zelfstandig als een ‘rapportagesegment’ aan te merken volgens de criteria van IFRS 8 ‘Operating Segments’ en derhalve verwerkt binnen het segment 'Overige en eliminaties'. Dit segment bevat tevens de beëindigde bedijfsactiviteiten van Joulz Diensten (tot en met april 2019)

De balansen per operationeel segment worden niet periodiek gerapporteerd in de interne managementinformatie en daarom heeft Stedin Groep besloten deze niet te presenteren. De door Stedin Groep gehanteerde waarderingsgrondslagen van de jaarrekening van de Groep worden ook voor de segmentrapportage gehanteerd.

De bedrijfsresultaten hebben geen cyclisch karakter en worden niet in materiële zin beïnvloed door seizoenspatronen.

Opbrengsten, bedrijfsresultaat en investeringen per segment

Stedin Groep is uitsluitend in Nederland actief en de opbrengsten van Stedin Groep worden volledig gerealiseerd in Nederland. Conform de vereisten van IFRS 15, disaggregeert de volgende tabel de netto-omzet over 2019 in categorieën die inzicht geven in hoe de aard, omvang, timing en onzekerheid van de omzet en kasstromen worden beïnvloed door economische factoren. Hierbij heeft Stedin Groep voor het gereguleerde domein zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de periodieke rapportages die vereist zijn door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De tabel bevat ook een aansluiting van de gedisaggregeerde omzet met de segmentinformatie op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur:

2019
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Netto-omzet

- Gereguleerde transport-, aansluit- en meetdiensten Elektriciteit

681

91

-5

767

- Gereguleerde -transport-, aansluit- en meetdiensten Gas

309

29

-

338

- Infradiensten en overige

45

52

18

115

Overige baten

13

1

-

14

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.048

173

13

1.234

Bedrijfskosten

622

123

-

745

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

266

44

7

317

Totaal bedrijfskosten

888

167

7

1.062

Bedrijfsresultaat

160

6

6

172

Financiële baten en lasten

-27

-4

-36

-67

Resultaat na belastingen deelnemingen

-

-2

249

247

Resultaat voor belastingen

133

-

219

352

Belastingen

-38

-2

13

-27

Resultaat na belastingen

95

-2

232

325

De investeringen in 2019 op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur zijn:

2019
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

539

66

52

657

De opbrengsten en resultaten over en investeringen in 2018 op basis van de bestuurlijke en interne rapportagestructuur zijn:

2018
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment Joulz

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Netto-omzet

1.024

30

167

49

1.270

Overige baten

27

46

5

-62

16

Bedrijfskosten

617

76

115

-31

777

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

254

-

35

8

297

Totaal bedrijfskosten

871

76

150

-23

1.074

Bedrijfsresultaat

180

-

22

10

212

Financiële baten en lasten

-23

-

-4

-45

-72

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

157

-

18

-35

140

Belastingen

-20

-

1

-3

-22

Resultaat na belastingen

137

-

19

-38

118

2018
x 1 miljoen

Segment Stedin

Segment Joulz

Segment DNWG

Overige en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

538

-

61

8

607

Vaste activa per land

De vaste activa van alle segmenten hebben betrekking op in Nederland gevestigde entiteiten.

Grote klanten

Stedin Groep heeft geen klanten waarvan de omzet per klant 10% of meer bedraagt van de totale omzet.