Overige baten

De overige baten zijn met 2 miljoen gedaald ten opzichte van vorig boekjaar en bedragen 14 miljoen. De overige baten omvatten mede de opbrengsten van niet-gereguleerde diensten zoals beschreven in toelichting 2.2.6 Opbrengsten.

Deze daling wordt veroorzaakt door een lagere opbrengst uit de verkoop van materiële vaste activa.