Personeelskosten

x 1 miljoen

2019

2018

Lonen en salarissen

245

252

Sociale lasten

33

33

Pensioenpremies

38

34

Inhuur personeel

61

58

Overige personeelskosten

28

32

Totaal

405

409

De personeelskosten zijn gedaald met 4 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.

Door de verkoop van het commerciële deel van Joulz Energy Solutions en Joulz Diensten daalden de personeelskosten met 10 miljoen. Daar tegenover staat een stijging van de personeelskosten van 6 miljoen als gevolg van de stijging van de gemiddelde kosten per FTE als gevolg van de nieuwe bedrijfs-CAO die per 1 mei 2019 in werking is getreden (circa 6 miljoen) en meer kosten per FTE door een groter aandeel van het aantal FTE's dat wij inlenen (circa 12 miljoen) en gecompenseerd door een lagere personeelsvoorziening en reservering van vakantiedagen (circa 6 miljoen) en lagere overige kosten, waaronder opleidings- en reiskosten (circa 5 miljoen).

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingeleend personeel zijn als geactiveerde productie in mindering gebracht op de kosten inhuur personeel. Dit betreft 18 miljoen (2018: 17 miljoen).

Personeelsaantallen

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

2019

2018

Stedin

3.554

3.335

Joulz

-

268

DNWG

639

621

NetVerder

5

-

Overig

50

146

Totaal gemiddeld aantal fte

4.248

4.370

Waar van werkzaam buiten Nederland

-

-

Waar van man

84%

84%

Waar van vrouw

16%

16%

WNT verantwoording 2019 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

De WNT is van toepassing op Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 194.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

6.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen

De vier leden van de raad van bestuur van Stedin Groep zijn in dienst van Stedin Netbeheer B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en kwalificeren allen als leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking conform de WNT. Alle vier de bestuursleden zijn benoemd na 2013. Er is daarom geen overgangsrecht van toepassing. Danny Benima is per 1 januari 2019 in dienst getreden en als CFO tot de RvB toegetreden. Voormalig CFO Gerard Vesseur is per diezelfde datum als bestuurslid afgetreden.

De directeur van Enduris B.V. is, eveneens op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, in dienst van DNWG Staff B.V. Koen Verbogt kwalificeert voor 50% als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking voor netbeheerder Enduris B.V. Op 1 mei 2019 vervulde hij deze functie 12 maanden. De verantwoording van zijn bezoldiging is daarom gesplitst in twee aparte tabellen. Onderstaande tabel 1 voor de kalendermaanden in 2019 vanaf de 13e maand van functievervulling, waarbij de hoogte van de aan Enduris B.V. doorbelaste kosten is vastgesteld aan de hand van het WNT bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen met dienstbetrekking. Dit betreft de som van de beloning, de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en de beloningen betaalbaar op termijn. En tabel 2 voor de kalendermaanden 1 tot en met 12, waarbij de bezoldiging is vastgesteld aan de hand van de aan Enduris B.V. doorbelaste werkelijke personele kosten.

Tabel 1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2019 x 1

Marc van der Linden

Danny Benima

Judith Koole

David Peters

Koen Verbogt

Functiegegevens

CEO

CFO

COO

CTO

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/05-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

0,5

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

172.903

172.935

172.825

173.202

52.042

Beloningen betaalbaar op termijn

21.097

20.954

21.175

20.798

6.941

Subtotaal

194.000

193.889

194.000

194.000

58.983

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

194.000

65.110

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

194.000

193.889

194.000

194.000

58.983

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Functiegegevens

CEO

COO

CTO

zie tabel 2

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

-

01/01-31/12

01/01-31/12

-

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

-

1

1

-

Dienstbetrekking

ja

-

ja

ja

-

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

169.704

-

169.521

179.181

-

Beloningen betaalbaar op termijn

19.296

-

19.479

19.823

-

Subtotaal

189.000

-

189.000

199.004

-

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

-

189.000

189.000

-

Totale bezoldiging

189.000

-

189.000

199.004

-

Tabel 2 Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

x 1

Koen Verbogt

Functiegegevens

Directeur

Kalenderjaar

2019

2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01-30/04

01/05-31/12

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

4

8

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

187

182

Maxima op basis van het maximum uurtarief

64.826

126.187

Maxima op basis van de normbedragen per maand

78.400

190.000

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

191.013*

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

35.225

61.168

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

96.393

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

96.393

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

  1. * Dit maximum is gebaseerd op het maximum uurtarief voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. Het vorig jaar gerapporteerde maximum was gebaseerd op het maximum normbedrag per maand.

6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

In 2019 hebben er opnieuw twee wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de raad van commissarissen van Stedin Groep. Jules Kortenhorst is per 31 januari 2019 afgetreden als lid van de RvC. Vooruitlopend op zijn aftreden was op 21 september 2018 Hanne Buis al tot de raad toegetreden. Daarnaast is op 20 september 2019 Doede Vierstra toegetreden als nieuw lid van de RvC. De raad van commissarissen kwalificeert op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen.

Tabel 3 Toezichthoudende topfunctionarissen

x 1

Pieter Trienekens

Dick van Well

Theo Eysink

Annie Krist

Hanne Buis

Doede Vierstra

Jules Kortenhorst

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

20/09-31/12

01/01-31/01

Bezoldiging

Totale bezoldiging

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

5.475

1.648

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.100

19.400

19.400

19.400

19.400

5.475

1.648

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2018

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

-

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

14/04-31/12

21/09-31/12

-

01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

28.350

18.900

18.900

13.567

5.282

-

18.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

28.350

18.900

18.900

13.567

5.282

-

18.900

6.2.3 Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking met Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Voor de remuneratierapportage zoals opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, zie Remuneratierapportage over 2019.