Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de herleiding van de mutatie in de liquide middelen wordt het resultaat na belastingen aangepast voor posten van de winst-en-verliesrekening en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in boekjaar 2019.

In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt naar kasstromen uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De operationele kasstroom omvat onder andere de uitgaven voor rente en belastingen en de ontvangsten van rente en dividenden. Ontwikkelingskosten, investeringen en desinvesteringen in vaste activa (inclusief financiële belangen) worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten. De betaling van dividend wordt gezien als een uitgaande kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Het geconsolideerd kasstroomoverzicht bevat zowel de kasstromen voor de voortgezette bedrijfsactiviteiten als die voor de beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Mutatie werkkapitaal

Het werkkapitaal omvat de voorraden en kortlopende vorderingen verminderd met de handelscrediteuren en overige schulden. De mutatie van het werkkapitaal zoals opgenomen in de operationele kasstroom is als volgt:

x 1 miljoen

2019

2018

Mutatie voorraden

-

2

Mutatie handelsdebiteuren en overige vorderingen

-12

-10

Mutatie handelscrediteuren en overige schulden

-2

26

Totaal

-14

18

De mutatie werkkapitaal is exclusief mutaties uit hoofde van desinvesteringen van dochterondernemingen.

Het verkoopresultaat van de verkoop van Joulz, bestaat uit de volgende onderdelen:

x 1 miljoen

Verkoopbedrag Joulz

313

Betaalde kosten verkoop Joulz

-3

Meeverkochte liquide middelen verkoop Joulz

-8

Netto kasstroom uit hoofde van verkoop Joulz

302