Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x 1 miljoen

Vorderingen
per 31 december 2019

Vorderingen
per 31 december 2018

Verplichtingen per 31 december 2019

Verplichtingen per 31 december 2018

Materiële vaste activa

-

-

250

229

Immateriële vaste activa

-

1

-

-

Gebruiksrecht vaste activa

-

-

-

-

Kasstroomafdekkingen

20

17

-

-

Voorzieningen

2

2

-

-

Rentedragende schulden

-

-

4

3

Totaal

22

20

254

232

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2019 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2019

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2019

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

229

9

12

250

-

250

Immateriële vaste activa

-1

1

-

-

-

-

Kasstroomafdekkingen

-17

-

-3

-20

20

-

Voorzieningen

-2

-

-

-2

2

-

Rentedragende schulden

3

1

-

4

-

4

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

212

11

9

232

22

254

Saldering

-22

-22

Totaal

-

232

Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.

In december 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om het tarief voor de vennootschapsbelasting te verhogen naar 25% in 2020 en vervolgens naar 21,7% voor 2021 en volgende jaren. In 2018 is nog gerekend met tarieven van 22,55% voor 2020 en 20,5% vanaf 2021, wat in 2018 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2019 zijn aangepast naar respectievelijk 25% en 21,7%. Dit betekent dat, afhankelijk van het verwachte moment van realisatie, de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen worden afgerekend tegen verschillende tarieven. De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen per 31 december 2019 is gebaseerd op basis van de tarieven die van toepassing zijn op de geschatte momenten van realisatie.

Per 31 december 2019

Per 31 december 2019

oude tarieven

nieuwe tarieven

Verschil

Uitgestelde belasting vorderingen

20

22

-2

Uitgestelde belasting schulden

-239

-254

15

Gesaldeerd

-219

-232

13

Dotatie ten laste van de winst-en-verliesrekening

-2

Vrijval ten gunste van de kasstroom afdekkingsreserve

1

Dotatie ten laste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen

-12

Totaal

-13

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2018 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2018

Verwerkt in winst-en-verlies
rekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2018

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

277

-7

-41

229

-

229

Immateriële vaste activa

-1

-

-

-1

1

-

Kasstroomafdekkingen

-21

-

4

-17

17

-

Voorzieningen

-2

-

-

-2

2

-

Rentedragende schulden

4

-1

-

3

-

3

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

257

-8

-37

212

20

232

Saldering

-20

-20

Totaal

-

212

Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2018:

Categorie

Termijn

Materiële vaste activa

1 - 50 jr

Immateriële vaste activa

1 - 25 jr

Kasstroomafdekkingen

1 - 30 jr

Voorzieningen

1 - 10 jr