Winstbestemming

Voorstel winstbestemming 2019

De statuten van Stedin Holding N.V. bevatten nadere bepalingen omtrent de winstbestemming. De statuten benoemen dat in beginsel 50% van de winst in aanmerking komt voor dividenduitkering, exclusief bijzondere baten. Stedin Holding N.V. heeft de volgende inkomsten als bijzondere baten gekenmerkt:

x 1 miljoen

2019

2018

Resultaat na belasting

325

118

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V.

-12

-12

Bijzondere baten:

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

2

-14

Verkoopresultaat Joulz Diensten

-251

-

Resultaat na belasting bestemd voor uitkering aan de aandeelhouders

64

92

Voorgesteld dividend

52

46

Toename van de algemene reserve na voorgestelde dividenduitkering

273

72

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld te besluiten tot een dividenduitkering van 52 miljoen, zijnde regulier 50% van de winst exclusief bijzondere baten en vermeerderd met eenmalig 20 miljoen en het restant van 273 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen.

Dit betekent over 2019 een uitkering van 10,46 per aandeel (2018: 9,18 per aandeel). Het voorstel voor winstbestemming is niet in de balans per 31 december 2019 verwerkt.

Rotterdam, 23 maart 2020

Stedin Holding N.V.

Raad van bestuur

Raad van commissarissen

Marc van der Linden, CEO (voorzitter)
Danny Benima, CFO
Judith Koole, COO
David Peters, CTO

Doede Vierstra (voorzitter)
Hanne Buis
Theo Eysink
Annie Krist
Dick van Well