Veiligheid en security

Het werken met elektriciteit en gas brengt bepaalde risico’s met zich mee. Het gaat hier niet alleen om de veiligheid van onze eigen medewerkers. Ook ingeleend personeel, werknemers van ketenpartners die werkzaamheden voor ons uitvoeren en, niet te vergeten, onze klanten. Samen dragen we zorg voor een veilige infrastructuur van gas en elektriciteit. Wanneer we hierin samenwerken, behalen we het meest veilige resultaat.

Veiligheidsmaatregelen

We laten onze medewerkers veiligheidsopleidingen volgen, zetten goed materieel in en we stellen persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. We koppelen houding en gedrag aan kwaliteit en veiligheid. In november hebben we de Gouden Veiligheidsschoen uitgereikt aan medewerkers die in het afgelopen jaar aantoonbaar een bijzondere prestatie hebben neergezet op het gebied van veiligheid.

Veiligheid in de keten

Bij het koppelen van houding en gedrag aan kwaliteit en veiligheid betrekken we ook onze belangrijkste ketenpartners. We bezoeken werklocaties, we voeren audits uit op hun managementsysteem en toetsen hun aanwijzingenbeleid in het kader van de BEI en VIAG. We voeren elk kwartaal overleg over kwaliteit en veiligheid waarbij ook de incidenten en bedrijfsongevallen worden besproken. Veiligheidsissues en -beleid komen aan de orde tijdens een jaarlijkse rondgang op directieniveau.

‘In juni hebben we voor de tweede keer de Stedin Safety Award toegekend. Deze is dit jaar gegaan naar BAM Infra Energie & Water West B.V.’

Voorkomen van arbeidsongevallen

We werken er hard aan om zo veilig mogelijk te werken en arbeidsongevallen te voorkomen. Onder arbeidsongevallen verstaan we ongevallen met verzuim, met vervangend werk of medische behandeling. In 2019 hebben we ons streven helaas niet gehaald. De doelstelling voor het maximaal aantal ongevallen stond in 2019 op 34. We zijn uitgekomen op 39.

Soort ongevallen voor Stedin Groep

2017

2018

2019

Aantal dodelijke ongevallen

0

0

0

Aantal ongevallen met verzuim (verzuim > 1 dag, LTI)

37

24

17

Aantal ongevallen met vervangend werk (RWC)

5

8

11

Aantal ongevallen met medische behandeling zonder verzuim (MTC)

7

8

11

Totaal

49

40

39

We monitoren onze veiligheidsprestaties op twee ratio's:

RIF = Recordable Incident Frequency: het aantal arbeidsongevallen met verzuim, vervangend werk of medische behandeling per 200.000 gewerkte uren.

LTIR = Lost Time Injury Rate: het aantal arbeidsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren

RIF

De RIF is uitgekomen op 1,00. De target was maximaal 0,90.

LTIR

De LTIR is uitgekomen op 2,19. De streefwaarde bedroeg maximaal 1,95.

Voor 2020 handhaven we de doelstellingen van 2019 en zullen we alles in het werk stellen om de RIF- en LTIR-doelstellingen te behalen.

Als we kijken naar de oorzaak van de arbeidsongevallen, dan blijkt dat deze voor een belangrijk deel direct gerelateerd is aan het werk. Bijvoorbeeld door in aanraking te komen met onder spanning staande delen en door snijwonden. Maar er is ook een groot deel te wijten aan vallen, struikelen en aan verkeersincidenten. Doordat we het grootschalige meteruitwisselingsprogramma in eigen beheer uitvoeren, hebben we te maken met veel verkeersactiviteit. Daarom voeren we in 2020 een verkeersprogramma uit om met name de aan verkeer gerelateerde incidenten terug te dringen.

De volgende tabel geeft inzicht in de oorzaak van de ongevallen met verzuim.

Oorzaak LTIR

2017

2018

2019

In het werk

1,71

1,25

0,77

Vallen, struikelen, uitglijden

1,98

1,00

0,52

Deelname aan het verkeer

1,19

0,75

0,90

LTIR totaal

4,88

3,00

2,19

Arbeidsongevallen met verzuim

De volgende grafiek geeft inzicht in het aantal arbeidsongevallen met verzuim voor Stedin Groep en haar aannemers. De afgelopen drie jaren laten een dalende lijn zien. Wij denken dat dit sterk te maken heeft met onze inzet om het veiligheidsbewustzijn te verhogen binnen de organisatie, inclusief aannemers (zie verderop meer hierover). Ook hebben we beter ingezet op tijdelijk vervangend werk.

Arbeidsongevallen zonder verzuim

De volgende grafiek geeft inzicht in het aantal arbeidsongevallen zonder verzuim voor Stedin Groep en haar aannemers. De afgelopen drie jaren laten een stijgende lijn zien. Dit komt door een toename van het aantal ongevallen waarna de medewerker tijdelijk aangepast werk doet (RWC) en een toename van het aantal ongevallen waarvoor een medische behandeling nodig is. De medewerker in kwestie blijft deel uitmaken van het arbeidsproces en er is geen verzuim (MTC).

Totaal aantal arbeidsongevallen

De volgende grafiek geeft inzicht in het totaal aantal arbeidsongevallen: dit is de som van het aantal arbeidsongevallen met en zonder verzuim voor Stedin Groep en haar aannemers.

Ongeval/incidentratio

De volgende grafiek geeft de zogenoemde ongeval / incident ratio weer voor Stedin Groep. Dit is de ratio tussen het aantal ongevallen met verzuim en het aantal arbeidsongevallen. De afgelopen drie jaren laten een dalende lijn zien.

Veiligheidsbewustzijn

In het derde kwartaal van 2019 is Stedin Netbeheer als geheel gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Dit is een norm om het veiligheidsbewustzijn (houding, gedrag en cultuur) te toetsen. In het vierde kwartaal is de afdeling Meterkast en Aansluiting, na een succesvolle audit, voorgedragen voor trede 4 van de Veiligheidsladder. Om het veiligheidsbewustzijn structureel hoog te houden, werken we met een bedrijfsbreed meerjarenveiligheidsprogramma HRO (High Reliability Organization).

HRO heeft 5 belangrijke kenmerken:

  • Ik denk vooruit
  • Ik durf (door) te vragen
  • Ik ben alert op het onverwachte
  • Ik ben oplossingsgericht
  • Ik sta open voor expertise van collega’s

In 2020 starten we met de derde HRO-fase: inslijten. Uiterlijk in 2021 willen we gecertificeerd zijn voor trede 4 van de Veiligheidsladder.

Milieu en gezondheid

In 2019 is een HRO-module voor milieu ontwikkeld en zijn we gestart met de uitrol daarvan. Eind 2020 zal dit afgerond zijn. Met deze milieuworkshops willen we de kennis van medewerkers in de uitvoering verbreden. Zij leren milieu-issues te herkennen, te voorkomen en te corrigeren. Daarnaast hebben we adequaat ingespeeld op wet- en regelgeving rond schadelijke of milieuverontreinigende stoffen. Deze kunnen, naast risico’s voor het milieu, ook risico’s voor de gezondheid hebben.

Crisisorganisatie

Veiligheid vormt ook een wezenlijk deel van de continuïteit van onze dagelijkse operatie. De crisisorganisatie bereidt zich voor op nieuwe en onverwachte (crisis)situaties. Medio 2019 hebben we het vernieuwde Stedin Crisis Management Plan (CMP) gepubliceerd. Het vernieuwde CMP bevat ook een andere benadering van het Oefenen, Trainen en Opleiden (OTO) van crisisfunctionarissen. In 2019 is een eerste stap gezet naar maatwerk en individueel opleiden en ontwikkelen van de eigen medewerkers. De incidentvoorbereiding en samenwerking met de hulpdiensten, brandweer en veiligheidsregio blijft actueel. Het snel en effectief optreden bij incidenten of uitval, waarbij veiligheid in de openbare ruimte prioriteit is, blijft aandachtspunt.

Energietransitie

De energietransitie krijgt een steeds grotere impact door de steeds snellere verduurzaming van energiesystemen en toename van alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, biogas en waterstof. Een uitdaging vormt de toepassing van andere energiedragers en de daarbij behorende nieuwe technieken. Tijdig anticiperen op deze ontwikkelingen is essentieel om de veiligheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen.

Verkeersveiligheid

In het algemeen is een lichte stijging te zien van het aantal meldingen van onveilige situaties. Deze gaan voornamelijk over verkeersgedrag. Dit is te verklaren doordat er, vooral vanwege de werkzaamheden voor slimme meters, meer verkeersbewegingen zijn en daar meer externe meldingen over worden ontvangen.

Security

Zowel preventief als repressief is de nodige aandacht besteed aan security. Het gaat hierbij om fraudebestrijding, diefstal van materialen, beveiliging van assets en toenemende agressie. In een aantal gevallen vond nauwe samenwerking plaats met politie en securitynetwerken.

Cybersecurity

Vergaande digitalisering van het elektriciteitsnet als gevolg van de energietransitie gaat gepaard met een toename van cybersecurityrisico’s. In de buitenwereld zien we dat (nieuwe) kwetsbaarheden op het gebied van cybersecurity ook daadwerkelijk door kwaadwillende partijen uitgenut worden, soms met grote schade als gevolg. Vanuit de wet- en regelgeving wordt dit onderkend. Daarom is Stedin aangewezen als 'aanbieder van essentiële diensten' onder de Wet beveiliging netwerk en informatiesystemen, met het Agentschap Telecom als toezichthouder.

Binnen Stedin wordt cybersecurity op zowel strategisch als op tactisch/operationeel niveau geadresseerd. Aan de hand van internationaal erkende standaarden reduceert Stedin haar kwetsbaarheden voor dreigingen vanuit de buitenwereld, vanuit het oogpunt van preventie, tijdige detectie en de daaruit voortkomende actie. Stedin hanteert voor cybersecurity de beproefde Deming-cyclus voor continue verbetering, waarbij het zichzelf regelmatig laat toetsen door externe specialistische partijen.

Stedin werkt op het gebied van cybersecurity intensief samen met andere organisaties in zowel de private als de publieke sector, waaronder de Cyber Security Raad (waarvan CEO Marc van der Linden lid is), de Commissie Vitale Infrastructuur van VNO/NCW, Netbeheer Nederland en het Nationaal Cyber Security Centrum. Met deze organisaties deelt Stedin kennis over dreigingen en maatregelen, werkt ze samen aan standaarden en werkt ze aan onderlinge ondersteuning in geval van een gematerialiseerde dreiging.

Handvesten en principes

Stedin Groep heeft in 2019 de volgende externe economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten of principes onderschreven:

Certificaten binnen Stedin Groep

Stedin Netbeheer

Enduris

DNWG Infra

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

NTA 8120

NTA 8120

ISO 14001

ISO 55001

ISO 55001

CKB

VCA**

ISO 27001

VCA**

Veiligheidsladder, trede 3

Veiligheidsladder, trede 3

Veiligheidsladder, trede 4 (afd: M&A)

ISO 27001, Multimedia

ISO 27001 (afd: Hoogspanning)

ISO 27001, TUMS