Financieel resultaat

Stedin Groep behaalde over 2019 een nettowinst van 325 miljoen. Het resultaat is in lijn met onze verwachtingen.

Financieel resultaat 2019

Na aftrek van belastingen resulteert voor Stedin Groep een nettowinst vóór winstbestemming van 325 miljoen (2018: 118 miljoen). Het resultaat is daarmee met 207 miljoen gestegen ten opzichte van 2018 en bevat 251 miljoen gerelateerd aan de verkoop van Joulz Diensten in het eerste halfjaar 2019.

Als onderdeel van ons strategisch speerpunt 'duurzame bedrijfsvoering' is het van belang om financieel gezond te blijven. Zo blijft Stedin een betrouwbare en flexibele partner in de energietransitie. We blijven hierin grote stappen zetten:

  • Stedin heeft een constructieve dialoog met haar aandeelhouders over de lange termijn financiering. Deze dialoog wordt in 2020 voortgezet.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de ambitie om de credit rating A- te handhaven met bijbehorende financiële ratio's als solvabiliteit en FFO/Netto Schuld.
  • We continueren en versnellen een efficiënte en excellente bedrijfsvoering waarbij de operationele kasstromen zoveel mogelijk worden ingezet voor slimme investeringen.

Verkoop Joulz Diensten 

Op 30 april 2019 heeft Stedin haar infra- en meetbedrijf Joulz voor 310 miljoen verkocht aan de Britse investeringsmaatschappij 3i Infrastructure. Beide onderdelen van Joulz richtten zich op de zakelijke markt en pasten daarmee niet bij de strategie van Stedin met een focus op gereguleerd netbeheer. De verkoopopbrengst is gebruikt om de balans van Stedin te verstevigen.

Bedrijfsopbrengsten

De in 2019 gerealiseerde bedrijfsopbrengsten bedroegen 1.234 miljoen. Dit is 52 miljoen (4%) lager dan in 2018 en is bijna volledig gerelateerd aan niet-gereguleerde opbrengsten. Zo droeg Joulz Energy Solutions 29 miljoen en Joulz Diensten 46 miljoen bij aan de bedrijfsopbrengsten in 2018. De gereguleerde opbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

In het meetdomein komen de tarieven tot stand door het volgen van het tariefbesluit van de ACM. Daarnaast bevatten de tarieven een verlaging ter compensatie van de in eerdere jaren behaalde overrendementen.

Bedrijfskosten

Onze bedrijfskosten zijn in 2019 met 12 miljoen (1%) gedaald naar 1.062 miljoen door lagere personeelskosten en een netto daling van de overige kosten.

De personeelskosten bedroegen in 2019 405 miljoen (2018: 409 miljoen).

Door de verkoop van het commerciële deel van Joulz Energy Solutions en Joulz Diensten daalden de personeelskosten met 10 miljoen. Daar tegenover staat een stijging van de personeelskosten van 6 miljoen gecompenseerd door een lagere personeelsvoorziening en reservering van vakantiedagen. De stijging wordt gedreven door gemiddeld hogere kosten per FTE als gevolg van de nieuwe bedrijfs-CAO die per 1 mei 2019 in werking is getreden en meer kosten per FTE door een groter aandeel ingeleende FTE's.

De kosten van inkoop, uitbesteed werk en overige bedrijfskosten zijn in 2019 met 14 miljoen (3%) gedaald naar 520 miljoen.

De inkoopkosten zijn 5 miljoen gedaald ten opzichte van 2018 met name door dalende elektriciteitsprijzen.

De kosten uitbesteed werk en overige bedrijfskosten zijn met 9 miljoen gedaald. De verkoop van Joulz Energy Solutions en Joulz Diensten resulteerde hier in een daling van 49 miljoen en de implementatie van IFRS 16 Lease Accounting tot een daling van 16 miljoen (bij gelijktijdige stijging van de afschrijvingen en financiële lasten). Hier staat een stijging van kosten tegenover van totaal 53 miljoen met name door kosten voor de dotatie aan de voorziening voor het verwijderen van oude gasaansluitingen, door hogere juridische- en advieskosten, door gestegen klantgerelateerde werkzaamheden en door een stijging van de ICT kosten.

In 2019 hebben we 8 miljoen bespaard in de bedrijfsvoering, onder andere door slimmer onderhoud te plegen. Ook zijn bij de installatie van slimme meters verdere optimalisatieslagen uitgevoerd in de planning van de werkstromen.

Investeringen

De investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen in 2019 646 miljoen, een stijging van 6,4% (2018: 607 miljoen).

De investeringen in de gereguleerde netwerken zijn gestegen van 589 miljoen in 2018 naar 590 miljoen in 2019. Deze stijging heeft vooral betrekking op onze klant- en netgedreven activiteiten.

In het hoofdstuk Beter Netbeheer wordt nader ingegaan op de aard van de investeringen.

Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van eigen en van ingehuurd personeel worden als geactiveerde productie in mindering gebracht op de bedrijfskosten. De kosten van geactiveerde uren zijn ten opzichte van het vorige boekjaar gestegen met 14 miljoen (8,4%) naar 180 miljoen door het hogere investeringsniveau.

Afschrijvingen

De kosten voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa bedragen 317 miljoen en zijn hiermee met 20 miljoen (6,7%) gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze stijging is met name het gevolg van de eerder genoemde implementatie van IFRS 16 (17 miljoen) naast hogere afschrijvingen door toename van de vaste activa (36 miljoen) afgezet tegen lagere versnelde afschrijvingen (16 miljoen) uit gereguleerde netwerken.

Financiering, financiële baten en lasten en liquiditeiten

Onze netto financiële lasten bedroegen in 2019 67 miljoen (2018: 72 miljoen) en hebben voornamelijk betrekking op rentelasten van langlopende externe financieringen.

Stedin heeft de verkoopopbrengsten van Joulz Diensten gebruikt voor het aflossen van een deel van haar rentedragende leningen en het financieren van een deel van haar investeringen. De resterende negatieve kasstroom heeft geleid tot toegenomen financieringsbehoefte. Hierin is voorzien door uitgifte van een groene obligatie van 500 miljoen in november 2019. Een deel van deze lening dient mede ter herfinanciering van bestaande leningen die in het vierde kwartaal van 2019 zijn afgelost. Verder is in november en december 2019 voor 327 miljoen aan leningen afgelost ter optimalisatie van het rendement op vrij beschikbare middelen ten opzichte van de rentelasten. Per saldo zijn de rentedragende schulden gedaald met 40 miljoen naar 3.004 miljoen ultimo 2019 (ultimo 2018: 3.044 miljoen).

Onze liquide middelen ultimo 2019 bedragen 72 miljoen (ultimo 2017: 169 miljoen).

Belastingen

Het resultaat voor belastingen over 2019 bedraagt 352 miljoen (2018: 140 miljoen).

De belastinglast steeg in 2019 met 5 miljoen naar 27 miljoen. De effectieve belastingdruk 2019 (uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten) komt uit op 7,7% (2018: 15,7%).

In december 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om het vennootschapsbelastingtarief te verhogen naar 25% in 2020 en naar 21,7% in 2021. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen in de toekomst tegen hogere tarieven zullen worden afgerekend met de Belastingdienst. De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen- en verplichtingen per 31 december 2019 reflecteren deze hogere tarieven in een negatief effect van 2 miljoen op de vennootschapsbelasting.

Solvabiliteit en credit rating

Onze solvabiliteit bedroeg ultimo 2019 44,9% (ultimo 2018: 43,3%).

Het beleid van Stedin Groep is erop gericht om op de lange termijn een solvabiliteit van minimaal 40% te behouden. Stedin Groep heeft als doel om de lange termijn credit rating van A- met stabiel vooruitzicht volgens Standard & Poor’s (S&P) duurzaam in stand te houden. Hiermee is er voldoende buffer om aan de minimale kredietwaardigheid vanuit het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders (minimaal een rating van BBB/Baa2) te kunnen blijven voldoen. Per 31 juli 2019 heeft S&P de credit rating A- met stabiel vooruitzicht herbevestigd.

Financiering energietransitie

Stedin Groep wordt vanwege de energietransitie geconfronteerd met forse investeringen in het energienet in haar verzorgingsgebied. De raad van commissarissen, raad van bestuur en aandeelhouders van Stedin Groep zijn het erover eens dat actie nodig is om een betaalbare en betrouwbare energievoorziening ook in de toekomst te garanderen. De investeringen die Stedin moet doen vanwege de energietransitie komen bovenop de lopende investeringen die nodig zijn om het elektriciteit- en gasnet goed te laten functioneren. De toegestane inkomsten van Stedin groeien minder hard dan nodig is om al deze investeringen in de toekomst te kunnen blijven financieren.

De enorme investeringen in de energietransitie vragen de komende jaren veel van onze financiële positie. Stedin onderzoekt samen met een afvaardiging van aandeelhouders welke oplossingsrichtingen kunnen worden ingezet om de energietransitie te financieren.

‘Wij hebben een maatschappelijke taak om ons energienet betrouwbaar te houden, nu en in de toekomst. Daarom bekijken we met verschillende stakeholders de financierings­mogelijkheden van de energietransitie.’