Wat hebben we geleerd

Stedin Groep werkt aan het zo goed mogelijk aanleggen, beheren en onderhouden van de energienetten in ons werkgebied. We zien daarbij het mogelijk maken van de energietransitie als een belangrijke taak. De belangrijkste geleerde lessen en ervaringen in 2019 hebben we verwerkt in de selectie en invulling van de vier strategische initiatieven waarop we ons in 2020 focussen.

Netcapaciteit

Dat de energietransitie in een versnelling is gekomen, hebben we in 2019 concreet zien worden in de problematiek rondom netcapaciteit. In verschillende delen van Nederland waren netbeheerders niet altijd in staat om nieuwe zonneparken op tijd op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Voor Stedin was deze problematiek minder urgent dan voor andere netbeheerders, maar ook wij stellen onszelf de vraag hoe we hiermee moeten omgaan. Hebben we als netbeheerders deze forse groei van zonneparken wel op tijd zien aankomen? En wat kunnen we doen om ontwikkelingen tijdig op ons netvlies te hebben? Onze belangrijkste les is tweeledig. In de eerste plaats zullen wij als netbeheerders transparanter moeten zijn in onze beweegredenen en werkwijzen. Daar hoort bij dat wij duidelijk maken voor welke problemen wij onszelf gesteld zien en aan welke oplossingen we werken om deze problemen op te lossen of te voorkomen. Daar hoort ook bij dat we proactief informatie delen met marktpartijen en onszelf inspannen om deze informatie goed te ontsluiten. In de tweede plaats zullen we als netbeheerder ons veel duidelijker moeten laten horen in het maatschappelijke debat.

‘In deze fase van de energietransitie lopen we aan tegen lastige dilemma’s en deze moeten we bespreekbaar maken.’

Het is niet alleen van groot belang dat we onze energievoorziening duurzamer maken, maar ook dat de route daarnaartoe betaalbaar blijft voor onze klanten en ook uitvoerbaar is voor de netbeheerders. Daarom is regie en sturing vanuit de overheid zo belangrijk.

System Operator

Met alle aandacht die de huidige vragen rondom netcapaciteit opeisen, bestaat het risico dat we te weinig tijd steken in de langetermijnontwikkeling van ons bedrijf. Want door de energietransitie verandert ook de rol die wij als regionale netbeheerders hebben. Zo zijn er de data.

‘In een slim energiesysteem spelen datastromen een belangrijke rol.’

Deze data moet opgehaald, gecontroleerd en geïnterpreteerd worden. We hebben data nodig als stuurinformatie voor onze assets. Boven op de fysieke laag van assets (kabels, trafo’s, leidingen, stations) komt een digitale laag die we nodig hebben om de energiestromen door onze netten te monitoren, zodat we slim kunnen investeren in onze netten. Maar deze digitale laag stelt ons ook in staat deze energiestromen beter te sturen, zodat we onze assets beter kunnen inzetten. Deze nieuwe manier van netbeheer, digitaal netbeheer, betekent dat we nieuwe vaardigheden en rollen nodig hebben. We krijgen een grotere verantwoordelijk voor het leveringszeker en betaalbaar houden van ons energiesysteem. Dat is de reden dat we binnen het Strategisch Initiatief 'System Operator' aan deze nieuwe vaardigheden gaan werken.

Klantgericht aansluiten

De energietransitie versnelt. Dat zien we ook terug in de groei van het aantal aanvragen voor aansluitingen in 2019, met 20%. Dit in combinatie met een aanpassing in onze organisatie en hoge verwachtingen van de klant, maakt dat de klanttevredenheid op het gebied van aansluitingen nog niet het gewenste resultaat laten zien. We moeten wendbaarder worden, efficiënter werken en goed in contact blijven met onze klanten om op hun verwachtingen te kunnen inspelen en deze te managen. Deze aspecten zijn de kern van het Strategisch Initiatief 'Klantgericht aansluiten'.

Multidisciplinair

Een belangrijke les van 2019 is dat samenwerken hard werken is, maar dat samenwerken ook tot concreet resultaat leidt. In 2019 heeft Stedin fors ingezet op samenwerking met waterbedrijven. Daar zitten meerdere voordelen aan: we kunnen kosten besparen door in projecten samen te werken met waterbedrijven; dat bespaart kosten. En we kunnen de overlast voor onze klanten en gemeenten beperken. De resultaten die we daarmee geboekt hebben, overtreffen onze verwachtingen. We gaan hier in 2020 dus mee door!