Missie, visie en strategie

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is onze missie. Met elkaar werken we aan een duurzame energievoorziening van vandaag en morgen. We zijn ervan overtuigd dat we de energietransitie mogelijk kunnen maken door focus op onze kerntaken voor (toekomstig) netbeheer en met excellente dienstverlening naar klanten. We richten ons daarbij op drie strategische speerpunten: beter netbeheer, energietransitie mogelijk maken en duurzame bedrijfsvoering.

Dag en nacht werken we aan een toekomstbestendig net. We investeren in de infrastructuur die nodig is om zonne- en windparken aan te sluiten en de opgewekte elektriciteit te transporteren. Om wijken te verwarmen als zij overgaan naar een warmtenet, een warmtevoorziening met hybride warmtepompen in combinatie met duurzame gassen of volledig elektrisch worden met warmtepompen. En om het mogelijk te maken dat het toenemende aantal elektrische auto’s kan op- of ontladen. We investeren in verslimming van ons elektriciteitsnet zodat we meer inzicht hebben in de energiestromen en sneller storingen kunnen oplossen. Ook kunnen we hierdoor beter voorspellen en sturen, zodat de spanningskwaliteit op orde blijft. Verslimmen betekent ook bestaande infrastructuur anders benutten, bijvoorbeeld door de gasnetten te gebruiken voor duurzame gassen zoals waterstof. Op deze manier blijft de transitie betaalbaar.

Strategische uitdagingen 

Hoeveelheid werk neemt toe, technici zijn schaars

De veranderingen leggen een ander accent op ons takenpakket en we zien het werk toenemen. Niet alleen het aantal nieuwe aansluitingen en netverzwaringen wordt groter, ook moeten we rekening houden met en anticiperen op verschillende scenario's en de impact die veranderingen hebben op onze netten. Er is een grotere rol weggelegd voor netbeheerders in het ontsluiten van data en een grotere vraag naar stevige inbreng van Stedin in de gesprekken over het energiebeleid.

Dit jaar hebben we flink geïnvesteerd in ons Strategisch Personeelsplan. Hierin hebben we toekomstscenario's ontwikkeld om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de aard en omvang van het werk. Dat helpt om tijdig te anticiperen. Onze eigen Bedrijfsschool kan zo op tijd personeel opleiden of omscholen. Met onze arbeidsmarktcampagne bouwen we aan onze bekendheid als aantrekkelijke werkgever om het juiste talent te blijven aantrekken.

Kwaliteit van dienstverlening

Klanten hebben keuzevrijheid in hun duurzame energievoorziening. Dit maakt de puzzel complex. Wie wil bouwen of aanleggen, mag dat doen. Ook als juist op die plek de beschikbare capaciteit van het net beperkt is. Samen vooruitkijken en plannen is nodig om voldoende netcapaciteit te behouden. Op dit moment is de planning van zonneparken het meest knellend. De realisatie van zonneparken gaat nu eenmaal sneller dan een netverzwaring, die vaak enkele jaren in beslag neemt. De netbeheerder moet immers vergunningsprocedures doorlopen en nieuwe infrastructuur aanleggen en bouwen (zoals stations). Het is dus van groot belang dat netbeheerders tijdig geïnformeerd worden over nieuw te realiseren zonneparken. Dit vraagt om meer coördinatie en sturing van overheidswege. Daarom voeren we gesprekken met klanten, lokale en regionale partijen, en kijken we samen vooruit. We zijn actief betrokken bij de Regionale Energiestrategieën (RES) in ons werkgebied en bieden per RES een impactanalyse op de netinfrastructuur aan.

Samenwerking met partners in de energieketen en multidisciplinair werken is ook een goede manier om efficiënter om te gaan met onze middelen. Bovendien levert het een betere dienstverlening op; een straat hoeft bijvoorbeeld maar één keer open, wat extra overlast voorkomt. We werken hierin samen met onder meer waterbedrijven. Al in de beginfase weten we miljoenen te besparen door simpelweg samen op hetzelfde moment, op dezelfde plek, onze werkzaamheden uit te voeren. Er zit nog veel potentie in het verder ontdubbelen van activiteiten.

Financieel gezond

Om onze opgave in de energietransitie waar te maken en ervoor te zorgen dat ons energienet betrouwbaar blijft, nemen onze investeringen toe. Tegelijkertijd willen we dat de energierekening voor de klant betaalbaar blijft en moeten we als organisatie deze investeringen kunnen blijven financieren. Dat is een uitdaging. De nadruk ligt daarom op efficiënt werken en op het besparen van kosten. We zetten hierin grote stappen. Stedin Groep heeft al diverse maatregelen ingezet. In 2018 is een vijfjarig efficiencyprogramma gestart dat moet leiden tot een besparing van zo’n 150 miljoen euro op de bedrijfslasten. Daarvan is per einde 2019 zo’n 60 miljoen euro gerealiseerd. Naast ingrijpende besparingen op de bedrijfskosten zijn de investeringen nog een keer tegen het licht gehouden. Hiervoor heeft Stedin nog een extra besparingstarget van 125 miljoen euro opgelegd. Hiermee is het maximaal haalbare aan interne maatregelen door Stedin Groep bereikt. Ook zijn we met onze aandeelhouders in gesprek over de langetermijnfinanciering.