Waardecreatie en het meten van impact

Om voor onszelf en voor onze stakeholders zichtbaar te maken welke maatschappelijke waarde Stedin Groep creëert, hebben we een waardecreatiemodel ontwikkeld gebaseerd op zes kapitalen. Hierin tonen we onze eerste verkenning op het meten van impact. Wij hebben dit jaar hieraan gewerkt binnen een coalitie van Nederlandse netwerk- en infrabedrijven. De methodiek is nog in ontwikkeling. Gehanteerde methoden, coëfficiënten en indicatoren kunnen daarom nog veranderen in de toekomst.

INPUT


1. Financieel,
economisch


2. Infrastructuur


3. Klanten en dienstverlening


4. Sociaal,
relationeel


5. Medewerkers en intellectueel kapitaal


6. Klimaat, natuur en milieu

 • Netto boekwaarde netwerken 6.655 mln
 • Groepsvermogen 2.949 mln
 • Rentedragende schulden 3.004 mln
 • Gereguleerde taken
 • Financieel beleid
 • Elektriciteitskabels 56.118 km
 • Gasleidingen 28.216 km
 • Aansluitingen 4.423.146
 • Stations 38.294
 • Investeringen in de netten 646 mln
 • Aandeelhouders 44 gemeenten
 • Klanten 2,2 mln
 • Aannemers en leveranciers
 • Partners
 • Overheden
 • Gesprekken met stakeholders over materialiteit
 • Omgevingsmanagers 7 en gebieds- regisseurs 25

 • Medewerkers 4.346
 • Specifieke kennis en expertise
 • Training en opleiding
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Inkoop van materialen
 • Brandstofverbruik wagenpark 3.533.716 liter
 • Energieverbruik panden: 569.750 m3 gas; 7.295.176 kWh elektriciteit;
 • Warmte 7,75 TJ

OUTPUT

 • Nettowinst 325 mln
 • Bedrijfsresultaat 172 mln
 • Solvabiliteit 44,9%
 • Aangeboden slimme meters 317.987
 • Hoeveelheid getransporteerde elektriciteit 19.957 GWh en gas 4.651 miljoen m2
 • Uitvalduur elektriciteit 20 minuten en gas 92 seconden
 • Leveringsbetrouw-baarheid van 99,9962%
 • Klanttevredenheid
 • Betalingen aan leveranciers
 • Data beschikbaar
 • Samenwerkings- verbanden met partners
 • Lidmaatschappen
 • Greendeals 23
 • Extern getoetst materialiteits-onderzoek
 • Grean Deals 23
 • Betrokken bij 9 Regionale Energiestrategieën
 • Invulling aan stakeholderwaarde
 • Goede en aantrekkelijke werkgever en cruciale gesprekspartner energietransitie
 • Salarisuitkering
 • Ziekteverzuim 4,8%
 • Verhouding man 83% vrouw 17%
 • Medewerkers participatiewet 17 FTE
 • Werkgelegenheid
 • Loonbelasting
 • Werkgeverschap
 • Onze bijdrage aan een inclusieve samenleving
 • CO2 -uitstoot (scope 1, 2 en 3) 304 kton
 • Hergebruik van materialen
 • Verduurzaming gebouwde omgeving
 • Verduurzaming industrie
 • 100% compensatie CO2-footprint net-verlies elektriciteit door GVO’s leidt tot ongeveer 500 kton CO2 compensatie

Positieve en negatieve impact

We hebben de toegevoegde waarde van onze maatschappelijke impact op stakeholders zowel kwalitatief als kwantitatief inzichtelijk gemaakt. De zes kapitalen in het midden van de tabel vormen de nullijn. Boven de nullijn presenteren wij de voordelen van ons handelen voor de maatschappij en onder de nullijn de kosten en ongemak van ons handelen. De informatie onder het kapitaal 'financieel, economisch' sluit aan bij de IFRS-cijfers uit de jaarrekening 2019 en zijn kwantitatief. Voor alle niet-gekwantificeerde impacts geven wij met een kwalitatieve indicatie inzicht in de relatieve omvang van onze maatschappelijke impact op de maatschappij. Tenslotte lichten we de begrippen die leiden tot vermeerdering en vermindering van kapitaalwaarde toe in een overzicht op de volgende pagina. Met onze impact dragen we bij aan de mondiale doelen van de Verenigde Naties.

IMPACT


1. Financieel,
economisch


2. Infrastructuur


3. Klanten en dienstverlening


4. Sociaal,
relationeel


5. Medewerkers en intellectueel kapitaal


6. Klimaat, natuur en milieu

Resultaten impactmeting

Begrip

Vermeerdering van kapitaalwaarde

Vermindering van kapitaalwaarde

Financieel/economisch

Ingaande en uitgaande kasstromen hebben zowel positieve als negatieve impact op de samenleving (SDG 7, 8, 11).

Betalingen aan leveranciers en personeel, betaalde belasting, negatieve kasstromen, dividenden, rente en aflossingen worden gezien als kapitaal dat in de samenleving wordt gestoken. In totaal 2.960 mln.

Kapitaal aangetrokken voor de financiering van activiteiten, betalingen van derden, overige opbrengsten en financiële kosten voor klanten, zowel zakelijk als huishoudens worden gezien als kapitaal, onttrokken aan de samenleving.

Infrastructuur

Dit is onze gereguleerde activa en dit wordt gekwantificeerd in de IFRS-jaarrekening (SDG 9).

Door te investeren in digitale veiligheid minimaliseert Stedin ongewenste gegevensuitwisseling. Dit levert een positieve bijdrage aan de online veiligheid van de samenleving.

Wanneer aangetrokken kapitaal in onze materiële assets wordt geïnvesteerd, stijgen deze assets in waarde. Deze waardestijging is onttrokken kapitaal aan de samenleving. 

Onze assets veranderen van waarde, door de verwachte positieve impact van bijvoorbeeld slimme meters. Deze waardeverandering geldt ook voor de samenleving.

Door Stedin ontvangen producten en diensten van leveranciers, bestemd voor onze infrastructuur, doen deze in waarde stijgen. De producten en diensten kunnen niet worden geïnvesteerd in de samenleving.

Klanten en dienstverlening

Onze reguliere bedrijfsvoering en hoe wij deze inrichten beïnvloedt het (dagelijks) leven van onze klanten (SDG 7, 9, 11, 12).

De beschikbaarheid van energie, voor zowel consumenten als zakelijke klanten, creëert welvaren en welzijn. Dit is waar Stedin waarde creëert voor de samenleving.

Door Stedin ontvangen producten en diensten van leveranciers bestemd, voor het mogelijk maken van gas- en elektriciteitstransport, doen deze in waarde stijgen. De producten en diensten kunnen niet worden geïnvesteerd in de samenleving.

Sociaal, relationeel

Hoe het publiek Stedin waardeert en onze acties interpreteert bepaalt ons sociaal kapitaal.

Een verbeterde reputatie (van Stedin Groep) verhoogt klanttevredenheid, vermindert wervingskosten en creëert nieuwe kansen tot samenwerking. Dit vergroot ons potentieel om langetermijnwaarde te creëren voor de samenleving.

Het lekken van privacygevoelige gegevens heeft een negatieve sociale impact en leidt tot waardeverlies.

Medewerkers en intellectueel kapitaal

Stedin heeft een positief en negatief effect op het welzijn van onze medewerkers. Daarnaast creëert Stedin kapitaal door te investeren in kennisontwikkeling (SDG 8, 11).

Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van de werkende in kwestie. Als werkgever dragen wij tussen de 0 en 50 miljoen bij aan het welzijn van onze werknemers en daarmee de samenleving.

Werkgerelateerde uitval en ongevallen, en veiligheidsincidenten verminderen het welzijn van betrokkenen. Als werkgever veroorzaken wij deze en verlagen het welzijn van de samenleving. Dit heeft een waarde tussen de 0 en 1 miljoen.

Stedin investeert actief in de kennisontwikkeling omtrent (het) toekomstig netwerkbeheer. Dit verhoogt de waarde van onze immateriële assets, creëert nieuwe marktmodellen/platformen en betere/meer dataverwerking. Door toepassing hiervan creëren wij waarde voor onszelf en de samenleving.

Elke werknemer steekt tijd in zijn/haar baan. Deze tijd heeft een totale waarde tussen de 0 en 50 miljoen. Als werkgever onttrekken wij deze tijd (en dus waarde) aan de samenleving omdat deze niet elders kan worden ingezet.

Klimaat, natuur en milieu

Met onze reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden wij het klimaat, natuur en milieu. (SDG 12, 13).

Bij reguliere bedrijfsvoering werd in 2019 304 kton CO2 uitgestoten, dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en milieu en daarmee op de samenleving.

Omdat niet 100% van de gebruikte materialen gerecycled kan worden, resteert afval die ecologische schade veroorzaakt.