Remuneratierapportage over 2019

Dit remuneratierapport geeft een uiteenzetting van het gehanteerde beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stedin Groep. Ook geven we een toelichting op de toepassing van de Wet Normering Topinkomens.

Nieuw beloningsbeleid Raad van Bestuur

In 2019 is een nieuw, geactualiseerd beloningsbeleid voor de raad van bestuur (RvB) van Stedin Groep voorbereid. Na instemming van de raad van commssarissen (RvC) eind 2019 is dit beleid op 7 februari 2020 ook door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd. De ingangsdatum van het nieuwe beloningsbeleid is 1 januari 2020.

In het nieuwe beleid is de netto vaste kostenvergoeding vastgesteld op het nieuwe met de fiscus afgestemde bedrag van 160 per maand en is de kostenvergoeding ook inhoudelijk gewijzigd. Daarnaast is in het beleid ook opgenomen dat vrijwillig het hoofdstuk Beloning uit de Corporate Governance code wordt gevolgd.

Het arbeidsvoorwaardenpakket van de bestuursleden is niet gewijzigd en bestaat vanaf 2020 nog steeds uit een vast jaarinkomen van 12 maandsalarissen verhoogd met 8% vakantie-uitkering en een pakket overige beloningsbestanddelen dat bestaat uit deelname aan de ABP pensioenregeling, jaarlijks 30 vakantiedagen, de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een netto kostenvergoeding en een volledig elektrische leaseauto. Variabele beloning maakt geen onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden.

Wet normering topinkomens

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de bedrijfsonderdelen Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. De bestuurders van Stedin Groep zijn lid van het hoogste uitvoerende orgaan van Stedin Netbeheer. Daarmee is de WNT op hen van toepassing als topfunctionaris. Gerard Vesseur is per 1 januari 2019 afgetreden als CFO van Stedin Groep en kwalificeert daarom niet langer als topfunctionaris. In het beloningsbeleid is de totale bezoldiging van de RvB-leden begrensd op de maximaal toegestane bezoldiging op grond van de WNT. In 2019 was dat maximum 194.000. Op geen van de vier bestuurders van Stedin Groep is het WNT overgangsrecht van toepassing. De RvC stelt per kalenderjaar het vaste jaarinkomen van de RvB-leden vast op grond van hun functioneren, de resultaten van de onderneming, de maatschappelijke ontwikkelingen en de ruimte tot de WNT norm in het betreffende kalenderjaar.

De directeur van DNWG Groep N.V. Koen Verbogt kwalificeert voor 50% als topfunctionaris van Enduris B.V. op grond van de WNT. Voor de overige 50% is hij directeur van infrabedrijf DNWG Infra.

De WNT is bovendien van toepassing op de leden van de RvC van Stedin Groep. Zij kwalificeren als toezichthoudende topfunctionarissen. Op grond van het vorig jaar in werking getreden beloningsbeleid bedraagt de maximale bezoldiging voor de voorzitter van de raad 15% en voor de leden van de RvC 10% van de geldende WNT-norm.

Bezoldigingsinformatie

De verantwoording van de WNT bezoldiging van Stedin Groep is onderdeel van de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, hoofdstuk 6.2 WNT verantwoording 2019 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

Met uitzondering van de vier RvB leden en de voormalige CFO zijn alle medewerkers van Stedin Groep in dienst van een personeels B.V. en niet in dienst van Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. De WNT rapportageverplichting om overige functionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag te rapporteren is niet van toepassing op de personeels B.V. ’s. Het wél openbaar maken van deze gegevens kan in strijd zijn met de privacy van de betreffende functionarissen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de verantwoording ontbreekt daarom een volledig overzicht van overige functionarissen in dienst van Stedin Groep met een bezoldiging boven de WNT norm. Stedin Groep is zich ervan bewust dat het beeld van de bezoldiging binnen de organisatie hierdoor onvolledig is, maar hecht belang aan het respecteren van de privacy van haar medewerkers.

Sinds de WNT op Stedin Groep van toepassing werd streeft de organisatie naar het verminderen van het aantal en de hoogte van de overschrijdingen van de WNT norm binnen de groep. Met ingang van 2019 heeft dit bij Stedin Groep personeels B.V. geresulteerd in een nieuw beloningsbeleid voor de managementlaag die direct rapporteert aan de RvB. Vergelijkbaar met het arbeidsvoorwaarden pakket van de RvB zijn de arbeidsvoorwaarden vereenvoudigd en grotendeels omgezet naar vast jaarinkomen dat bestaat uit 12 maandsalarissen en 8% vakantie-uitkering. De twee hoogste salarisschalen zijn vervangen door één nieuwe salarisschaal met een lager schaalmaximum. Het maximum van die schaal bedroeg in 2019 155.000 per jaar, inclusief 8% vakantie-uitkering. Variabele prestatiebeloning is afgeschaft en toegevoegd aan het vaste inkomen. In 2018 overschreden binnen Stedin Groep in totaal 5 niet-topfunctionarissen het individueel toepasselijke drempelbedrag. Door de invoering van het nieuwe beloningsbeleid heeft er in 2019 bij Stedin Groep Personeels B.V. een dubbele bonusbetaling plaatsgevonden, enerzijds als variabele prestatiebeloning over 2018 en anderzijds als toevoeging aan het vaste inkomen in 2019. Dit betreft een eenmalig effect. Echter hierdoor bedraagt het aantal overschrijdingen in 2019 in totaal 11. Na correctie voor het eenmalige effect, door bij Stedin Groep Personeels B.V. de variabele prestatiebeloning over 2018 buiten beschouwing te laten, is het aantal overschrijdingen gelijk aan 2018.

Op grond van de WNT ziet Stedin af van de verantwoording van specifieke bezoldigingsinformatie op grond van artikel 383, eerste lid, en artikel 383c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin Groep zijn geen rechten toegekend om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin zijn evenmin leningen, voorschotten en garanties verstrekt door de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan Stedin de gegevens consolideert.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding tussen de hoogste beloning en de mediaan beloning is in 2019 verder gedaald naar 4,03. Dat is bijna 14% lager dan in 2018 toen de ratio 4,67 was. De daling is het gevolg van de lagere hoogste beloning en de hogere mediaan beloning. Om de beloningsverhouding vast te stellen is gebruik gemaakt van het jaarloon pensioen van medewerkers in dienst van de bedrijfsonderdelen die op 31 december 2019 onderdeel uitmaken van Stedin Holding N.V. Het jaarloon pensioen is een uniform en objectief beloningsbegrip wat onder andere bestaat uit 12 maanden fulltime salaris, 8% vakantie-uitkering en variabele uitkeringen, zoals vergoeding voor wacht- en storingsdienst, collectieve resultatendeling en eenmalige uitkeringen voor jubileumgratificaties en einde dienstverband.

Beloningsverhouding (ratio)

2017

5,56

2018

4,67

16%

lager t.o.v. 2017

2019

4,03

14%

lager t.o.v. 2018