Financiële vaste activa

x 1 miljoen

Dochter- ondernemingen

Vorderingen op dochter- ondernemingen

Afgeleide financiële instrumenten

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2019

3.943

1.307

15

5.265

Resultaat dochterondernemingen

99

-

-

99

Effect aanpassen VPB tarief

-4

-4

Desinvesteringen

-59

-

-

-59

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-1

-

-1

Mutatie reële waarde financiële instrumenten

-

-

24

24

Boekwaarde per 31 december 2019

3.979

1.306

39

5.324

Resultaat dochterondernemingen

65

-

-

65

Effect aanpassen VPB tarief

-11

-

-

-11

Mutatie reële waarde financiële instrumenten

-

-

-16

-16

Herclassificatie

-

-

-7

-7

Boekwaarde per 31 december 2020

4.033

1.306

16

5.355

Zowel in 2020 als 2019 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.

Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 36 Overzicht dochter­ondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.