Geconsolideerde balans

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

7.057

6.753

Immateriële vaste activa

14

93

95

Gebruiksrecht activa

15

81

86

Deelnemingen en joint ventures

16

4

3

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

18

16

39

- Overige financiële vaste activa

16

13

Totaal vaste activa

7.267

6.989

Vlottende activa

Voorraden

19

51

36

Actuele belastingvorderingen

28

3

20

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

20

165

172

Afgeleide financiële instrumenten

18

3

-

Liquide middelen

21

83

72

Totaal vlottende activa

305

300

TOTAAL ACTIVA

7.572

7.289

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

22

2.390

2.448

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

501

501

Totaal groepsvermogen

2.891

2.949

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

23

11

12

Overige voorzieningen

24

24

30

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

274

232

Afgeleide financiële instrumenten

18

84

52

Rentedragende schulden

25

2.893

2.985

Vooruitontvangen opbrengsten

26

787

707

Overige schulden

27

-

1

Totaal langlopende verplichtingen

4.073

4.019

Kortlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

23

3

3

Overige voorzieningen

24

5

2

Afgeleide financiële instrumenten

18

2

-

Rentedragende schulden

25

290

19

Handelscrediteuren en overige schulden

27

308

297

Totaal kortlopende verplichtingen

608

321

TOTAAL PASSIVA

7.572

7.289