Niet-gereguleerde activiteiten

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten. Over ons beleid en keuzes rond niet-gereguleerde activiteiten leest meer in 'Activiteiten Stedin Groep'.

NetVerder

NetVerder is in 2020 verdergegaan met de ontwikkeling van collectieve warmte. In verschillende projecten ontwikkelen we open warmtenetten waar op termijn zoveel mogelijk bronnen en gebruikers op worden aangesloten. Iedereen heeft op onze warmtenetten onder dezelfde condities toegang; betaalbaar en betrouwbaar. Ons projectenportfolio bestrijkt inmiddels het gehele verzorgingsgebied van Stedin. De verwachting is dat binnen enkele jaren de eerste projecten operationeel zullen zijn. Het project Open Warmtenet Delft (OWD) is het meest vergevorderd. In het hoofdstuk Strategie vindt u meer over marktordening warmtenetten.

Duurzame warmte in Delft

In Delft werkt NetVerder samen met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft om een warmtenet aan te leggen. In 2019 is gewerkt aan de uitwerking van het voorontwerp van het warmtenetwerk en is Engie gekozen als eerste leverancier. De gemeenteraad van Delft is nog in 2020 voornemens te besluiten of zij mee willen investeren in een futureproof scenario. Dat wil zeggen dat naast het aansluiten van de al beoogde 5.000 woningen van de woningbouwcorporaties het netwerk alvast wordt voorbereid voor de nog eens 10.000 woningen in het leveringsgebied in de wijken Voorhof en Buitenhof. Hiermee maken we ook de weg vrij voor meerdere leveranciers om op het netwerk warmte te kunnen gaan leveren aan potentiële afnemers in het gebied en maken we het netwerk “open”. Het futureproof ontwerpen van een open warmtenet maakt ook de komst van een 2e bron naast de geplande geothermiebron noodzakelijk. NetVerder voert samen met de gemeente gesprekken met Warmtelinq(Gasunie) om het toekomstige leveringsscenario af te stemmen.

De te verwachten CO2 besparing zal bij de start van het project zo'n 4,5 ton per jaar zijn.

De inzet van duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte en lage temperatuurbronnen (buitenlucht, water) speelt een steeds grotere rol. We werken voor én samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties en bewoners in het streven naar verduurzaming van de gebouwde omgeving. Onze focus ligt weliswaar op de infrastructuur, maar wij nemen het hele energiesysteem in beschouwing, evenals de betaalbaarheid van de verschillende routes en de leveringszekerheid daarvan. Wij onderkennen het publieke belang en werken op grond van de basisbeginselen: openheid, transparantie en daadkracht.

In het collectief WarmingUP, een nationaal 3-jarig samenwerkingsprogramma, ontwikkelen we met 38 deelnemers toepasbare kennis, zodat collectieve warmtesystemen betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar worden. Met deze kennis zijn we steeds beter in staat om verantwoorde keuzes te maken voor de lange termijn.

In 2020 heeft NetVerder stappen gezet in de verdere invulling van een professionele en betrouwbare exploitatie-organisatie. In het kader van een duurzame bedrijfsvoering zijn onze risk en controls volledig ingericht en operationeel. Periodiek worden de risico’s van dit bedrijfsonderdeel geactualiseerd. Ook binnen NetVerder staat veiligheid op nummer 1. De veiligheidsrichtlijnen van Stedin Groep zijn ook van toepassing op NetVerder. Er zijn werkplekinspecties, we spreken elkaar waar nodig aan op veiligheidsgedrag en ook het maken van meldingen is onderdeel van ons veiligheidsbeleid.

De bestaande assets hebben in 2020 conform verwachting gepresteerd zonder operationele storingen.

Stoomnetwerk Rotterdam Botlek

Ook in 2020 heeft NetVerder het transport van stoom en condensaat via het stoomnetwerk in Rotterdam Botlek veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Stoomproducenten AVR (via 2 stoombronnen) en Cabot verzorgen de duurzame stoomlevering aan afnemer Emerald Kalama Chemical. In 2020 is er in totaal 251.433 ton stoom via Stoomnetwerk Rotterdam Botlek getransporteerd (2019: 223.000 ton). De plannen om het stoomnetwerk aanzienlijk uit te breiden zijn nog steeds actueel. NetVerder blijft intensief in gesprek met het havenbedrijf, overheden en met andere partijen in de Botlek om dit gezamenlijk te realiseren.

Biogasnetwerk Borculo

Vanaf 2017 verzorgt NetVerder het transport van biogas van Groot Zevert Vergisting in Beltrum naar Friesland Campina in Borculo. Via deze 5,4 km lange transportleiding is in 2020 bijna 7 miljoen m3 biogas probleemloos getransporteerd in ons gasnetwerk (2019: 1,5 miljoen m3). Hierdoor wordt bij de productielocatie van Friesland Campina een substantiële hoeveelheid aardgas bespaard.

DNWG Infra

Hoogspanningstechniek, nieuwbouw HVS Terneuzen-Zuid

De afdeling Hoogspanningstechniek voert in opdracht van Enduris de bouw van een nieuw 10kV hoofdverdeelstation uit. Op HVS Terneuzen-Zuid wordt een nieuwe hal gebouwd waar eind 2020 een nieuwe 10kV installatie wordt geplaatst. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen om in 2021 een extra transformator te plaatsen. Dit betreft een bestaande transformator die uit HVS Kruiningen komt. Het geheel wordt eind 2021 getest en opgeleverd.

DNWG Warmte - Ouverture

DNWG Warmte B.V. (DNWG Warmte) is een onderdeel van DNWG en is opgericht om warmteprojecten te faciliteren. Zo wordt bijvoorbeeld de wijk Ouverture in Goes van warmte en koude voorzien.

DNWG Meetdiensten

DNWG Meetdiensten heeft een aantal attributen ontwikkeld die klanten helpen in de energietransitie. Zo kunnen eenvoudig verbruiks- en financiële rapportages worden gegenereerd van meerdere bedrijfsvestigingen. Deze rapportages voldoen aan de richtlijnen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor energiemanagementsystemen. Met Aldi Holding is een contract meetdiensten en energiemonitoring afgesloten waar alle vestigingen in Nederland onder vallen. We gaan Aldi ondersteunen in het realiseren van haar duurzaamheidsambities. Met de gemeente Eindhoven is een meerjarig contract voor meetdiensten op het gebied van gas, water en elektriciteit afgesloten.

Samenwerking DNWG Infra met Evides Waterbedrijf

Op 1 januari 2021 liep de dienstverleningsovereenkomst van DNWG Infra en Evides af voor het multidisciplinair werken in de ondergrond. Op 7 december 2020 tekenden Stedin Groep en Evides daarom een samenwerkingsovereenkomst. DNWG Infra en Evides werken hierin op basis van wederkerigheid samen. Dit betekent dat beide partijen werk inleggen en samen verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering. Deze samenwerking wordt de komende jaren stap voor stap uitgebouwd en is onderdeel van het strategisch initiatief Multidisciplinair.

Certificering

De opvolgbezoeken d.m.v. externe audits voor de certificeringen van ISO 9001, VCA **, CKB (certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven) en ISO 27001 voor multimedia en TUMS zijn goed verlopen. Voor ISO 14001 heeft een hercertificering plaatsgevonden, waarbij DNWG een nieuw certificaat heeft verkregen. DNWG Infra is naast ODA (Onafhankelijk Diensten Aanbieder) en EMV (Erkend Meetverantwoordelijke) voor gas- en elektriciteits­meet­inrichtingen ook een erkend meetbedrijf voor warmte.