GRI Index

Bij het opzetten van de duurzaamheidsverslaglegging zijn de GRI Standards-richtlijnen gehanteerd.

GRI_Index_NL

GRI Std.

GRI Omschrijving van de indicator

Verwijzing

Toelichting

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES

102-1

Naam van de organisatie

Over ons: Activiteiten Stedin Groep

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Over ons: Activiteiten Stedin Groep

102-3

Locatie van het hoofdkantoor

Over ons: Profiel

Blaak 8, 3011 TA Rotterdam

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor duurzame ontwikkeling)

Over ons: Profiel

Stedin Groep opereert en is gevestigd in Nederland

102-5

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Governance: Corporate Governance

102-6

Belangrijke afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soort klanten)

Over ons: Activiteiten Stedin Groep

102-7

Omvang van de verslaggevende organisaties

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020

102-8

Informatie over totale personeelsbestand

Over ons: Activiteiten Stedin Groep
Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020

401-1

Personeelsverloop

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020

405-1

Diversiteit bestuur en medewerkersbestand

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020

102-9

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

Over ons: Profiel
Over ons: Activiteiten Stedin Groep
Strategie: Missie, visie en strategie
Strategie: Waardecreatie en het meten van impact

102-10

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode

Over ons: Activiteiten Stedin Groep / Niet-gereguleerde activiteiten / Herziening portfolio

102-11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

Governance: Risicomanagement

102-12

Externe economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten of principes die door het bedrijf worden onderschreven

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / Veiligheid en security / Handvesten en principes
Governance: Corporate Governance / Integriteit

OESO richtlijnen, UVRM, ILO

102-13

Lidmaatschap van verenigingen of belangenorganisaties

Over ons: Activiteiten Stedin Groep / Samenwerkingsverbanden

102-14

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor Stedin Groep en haar strategie om te streven naar duurzame ontwikkeling.

Vitaal vakwerk: Voorwoord
Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet governance

102-15

Belangrijke gevolgen, risico's en kansen

Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt
Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Strategie: Sustainable Development Goals

EU3

Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

EU4

Lengte van de transmissie en distributienetwerken per regulatorisch regime

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

Ethiek en integriteit

102-16

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie

Governance: Corporate Governance / Integriteit / Gedragscode en -richtlijnen

102-17

Werkwijze voor advies bij ethische of illegale praktijken

Governance: Corporate Governance / Integriteit / Meldpunten
Governance: Corporate Governance / Integriteit / Vertrouwenspersonen

Werkwijze voor aankaarten van (vermoeden van) onethische of illegale praktijken | klokkenluidersregeling

Governance: Corporate Governance / Integriteit / Externe melding

Huis voor klokkenluiders

Governance

102-18

Bestuursstructuur verantwoordelijken voor besluitvorming t.a.v. economische, sociale en ecologische (ESG) impact

Governance
Verslag raad van commissarissen

102-19

Werkwijze delegeren verantwoordelijkheid over ESG onderwerpen

Governance: Corporate Governance / Governancerollen
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet Governance

102-20

Verantwoordelijkheid voor ESG onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rapporteren aan hoogste bestuursorgaan

Governance: Corporate Governance / Governancerollen
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet Governance

102-21

Consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over ESG onderwerpen

Governance: Corporate Governance / Governancerollen
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet Governance
Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-22

Samenstelling hoogste bestuurslaag

Governance: Corporate Governance / Personalia raad van bestuur Stedin Groep

102-23

Voorzitter van het hoogste bestuurslichaam

Governance: Corporate Governance / Personalia raad van bestuur Stedin Groep
Governance: Corporate Governance / Personalia raad van commissarissen

102-24

Proces voor het werven van leden van het hoogste bestuurslichaam

Governance: Corporate Governance / Governancerollen
Governance: Corporate Governance / Raad van commissarissen

102-25

Proces hoogste bestuurslaag voor medewerkers met gewetensnood / klokkenluidersregeling

Corporate Goverance: Corporate Governance / Integriteit

102-26

Rol hoogste bestuurslaag bij ontwikkelingen van missie, visie, strategie, beleid en doelstellingen t.a.v. ESG impact

Strategie
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet Governance
Governance: Risicomanagement / Risicogovernance

102-27

Maatregelen die zijn genomen om de kennis van ESG onderwerpen verder te ontwikkelen

Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt
Strategie: Waardecreatie en het meten van impact
Strategie: Sustainable Development Goals
Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen

102-28

Evaluatie van hoogste bestuurslaag over ESG prestaties

Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt
Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Governance: Risicomanagement/Risicogovernance
Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering / One Planet Thinking / One Planet Governance
Verslag raad van Commissarissen

102-29

Rol hoogste bestuurslaag bij de identificatie en het managen van de ESG impact, risico's en kansen

Governance: Risicomanagement

102-30

Rol hoogste bestuurslaag bij evalueren effectiviteit risicomanagementprocessen t.a.v. ESG onderwerpen

Governance: Risicomanagement

102-31

Frequentie beoordeling ESG impact, risico's en kansen

Governance: Risicomanagement

102-32

Het hoogste orgaan die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt

Kolom toelichting

De auditcommissie van de raad van commissarissen

102-33

Het proces voor communicatie kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

Governance: Corporate Governance / Integriteit

102-34

Aantal kritische geluiden en werkwijze reactie hoogste bestuurslaag

Governance: Corporate Governance / Integriteit

102-35

Beloningsbeleid voor hoogste bestuurslaag

Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020

102-36

Het proces voor het vaststellen van beloningen

Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020

102-37

Betrokkenheid stakeholders bij beloningsbeleid

Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020

102-38

Verhouding topsalaris - gemiddeld salaris

Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020

102-39

Verhouding salarisstijging topsalaris - gemiddelde stijging

Verslag van de raad van commissarissen: Remuneratierapportage over 2020

205-1

Operaties beoordeeld op risico's in verband met corruptie

Governance: Corporate Governance / Integriteit

205-2

Percentage medewerkers dat getraind wordt in het anti-corruptiebeleid

Governance: Corporate Governance / Integriteit

205-3

Acties n.a.v. incidenten op het gebied van corruptie

Governance: Corporate Governance / Integriteit

206-1

Juridische stappen tegen oneerlijke concurrentie, kartels en monopolies

Governance: Corporate Governance / Integriteit

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Algemene informatie: Verslaggevingsbeleid / Stakeholderselectie

102-41

Percentage medewerkers dat onder een CAO valt

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

Vitaal vakwerk: Voorwoord
Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-43

Werkwijze en frequentie voor het betrekken van stakeholders

Samen schakelen: Voorwoord
Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-44

Resultaat stakeholdermanagement

Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-45

Operationele structuur deelnemingen

Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag en toepassing GRI principles

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Waardecreatie en het meten van impact
Algemene informatie: Verslaggevingsbeleid

102-47

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

Strategie: Stakeholders en materialiteit

102-48

Gevolgen van herformuleringen van eerder verstrekte informatie

Jaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening: Grondslagen voor waardering van resultaatbepaling:
2.3 Schattingen, aannames en veronderstellingen

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslaggevingsperiodes

102-50

Verslagperiode

Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

102-51

Datum van het meest recente verslag

Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

102-52

Verslaggevingscyclus

Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

102-53

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Disclaimer: Colofon

102-54

In accordance optie die de organisatie heeft gekozen

Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

102-55

GRI inhoudsopgave

Andere informatie: GRI index

102-56

Beleid met betrekking tot externe assurance

Goverance: In control-verklaring
Overige gegevens: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

SPECIFIEKE INFORMATIE - SPECIFIC DISCLOSURES

Economische, financiële prestaties

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

201-1

Economische kentallen (incl. reservering) 'voor de gemeenschap' in euro's

Jaarrekening 2020

201-2

Financiële gevolgen en andere risico's en mogelijkheden voor de activiteiten van Stedin ten gevolge van klimaatverandering

Strategie
Governance: Risicomanagement

201-3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

Jaarrekening 2020

Investeren in infrastructuur

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

Verandervermogen organisatie

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

Slimme netten, datatechnologie en innovatie

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

Betrouwbaarheid energievoorziening, beschikbaarheid net

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

EU 28

Frequentie stroomonderbreking

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

EU 29

Gemiddelde onderbrekingsduur
Jaarlijkse uitvalduur

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

Warmtetransitie (van het Gronings gas af)

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

Leveringszekerheid

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

EU 28

Frequentie stroomonderbreking

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

EU 29

Gemiddelde onderbrekingsduur
Jaarlijkse uitvalduur

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

418-1

Totaal aantal substantiële klachten over schending van privacy van klanten en verlies van data

Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen

Klanttevredenheid

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

EU3

Aantal huishoudelijke, industriële en institutionele klanten

Over ons: Kerncijfers en kengetallen 2020 / Kengetallen Stedin Groep

Stakeholderdialoog en omgeving

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

413-1

Mate waarin directe omgeving betrokken wordt bij bedrijfsmatige activiteiten

Strategie: Ontwikkelingen in samenleving en energiemarkt

415-1

Bijdrage aan politieke partijen, personen of instituties in geld of middelen

Governance: Corporate Governance / Integriteit

Reputatie Stedin Groep

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

307-1

Waarde boetes of sancties wegens overtreden van milieu wet- en regelgeving

Kolom toelichting

We verwachten over 2021 deze informatie te kunnen presenteren.

406-1

Aantal incidenten met discriminatie en ondernomen acties

Governance: Corporate Govenance / Integriteit / Meldpunten

419-1

Waarde boetes of sancties wegens overtreden van wet- en regelgeving op sociaal en economisch gebied

Kolom toelichting

We verwachten over 2021 deze informatie te kunnen presenteren.

Voldoende technisch personeel, IT personeel, …

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

Opleiden en ontwikkelen

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

404-1

Investeringen in training per werknemer per categorie

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks

404-2

Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren, die blijvende inzetbaarheid garanderen en helpen bij afronding loopbaan

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks

404-3

Percentage medewerkers met functionerings- en beoordelingsgesprekken

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Vakbekwame medewerkers nu en straks

Veiligheid op het werk en in de omgeving

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

403-1

Betrokkenheid medewerkers bij veilig- en gezondheidsbeleid

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security

403-2

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security

403-3

Functies met hoog risico op ziekten of ongelukken die verband houden met hun beroep

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security

403-4

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: Veiligheid en security

Bijdragen aan de energietransitie

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

301-1

Totaal gebruik van grondstoffen in gewicht of volume

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

301-2

Percentage grondstoffen dat bestaat uit afval van een externe bron

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

302-1

Energieverbruik binnen de organisatie

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

302-2

Energieverbruik buiten de organisatie

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

302-4

Reductie van het energieverbruik

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

302-5

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

305-1

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

305-2

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

305-3

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

305-5

Reductie van broeikasgasemissies

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

305-6

Ozon vernietigende emissies

Kolom toelichting

Niet van toepassing

305-7

NOx, SOx en andere significante luchtemissies

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

306-2

Totale hoeveelheid afval en verwerking daarvan

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

306-4

Afval van gevaarlijke stoffen

Resultaten: Duurzame bedrijfsvoering: One Planet Thinking

Inkoopactiviteiten verduurzamen

103-1
103-2
103-3

Beschrijving en afbakening materiële onderwerpen; (evaluatie) managementbenadering

Strategie: Stakeholders en materialiteit
Strategie: Connectiviteit, KPI's en doelstellingen
Andere informatie: Verslaggevingsbeleid

308-1

Percentage nieuwe leveranciers dat wordt beoordeeld op milieucriteria

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

414-1

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria.

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

407-1

Benoemde significante risico's op onvrijheid en beheersmaatregelen

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

408-1

Benoemde significante risico's op kinderarbeid en beheersmaatregelen

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

409-1

Benoemde significante risico's op gedwongen of verplichte arbeid en beheersmaatregelen

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

412-1

Issue en risicomanagement in de keten t.a.v. mensenrechten

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

414-1

Mate van screening van leveranciers op mensenrechtenissues

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid

414-2

Negatieve effecten op mensenrechten t.g.v. de keten en acties

Governance: Corporate Govenance / Ketenverantwoordelijkheid