Stake­holders en mate­ria­li­teit

De uitdagingen die bij de energietransitie horen, raken niet alleen Stedin Groep. Onze stakeholders staan voor soort­ge­lijke uitdagingen. Daarom is het belangrijk om goed contact te hebben met hen, om met elkaar mee te denken en geza­men­lijk tot oplossingen te komen.

Daarom vragen we ze ieder jaar input te geven op de materiële onderwerpen van Stedin Groep - de onderwerpen die essentieel zijn voor het rea­li­se­ren van onze missie en strategie en een directe relatie hebben met ons sturings­kader en risicomanagement. Onze materialiteitsmatrix laat zien hoe belangrijk deze onderwerpen zijn voor ons en voor onze stakeholders.

Met de volgende stappen zijn we gekomen tot de keuze van de materiële onderwerpen en de vaststelling van de materialiteitsmatrix van 2020:

  1. De materiële onderwerpen zijn in 2020 opnieuw door de raad van bestuur (RvB) beoordeeld en geprioriteerd. Dit heeft tot behoud van de 15 materiële onderwerpen geleid. Wel is het belang van maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie benoemd als verbijzondering bij het materiële onderwerp 'Bijdragen aan de energietransitie'. De RvB is naast de jaarlijkse selectie van onderwerpen verantwoordelijk voor sturing daarop en beheersing daarvan. Dit gebeurt met rapportages over de vastgestelde KPI's met een eigen frequentie (maandelijks, per kwartaal en halfjaar).
  2. Ook de raad van commissarissen (RvC) heeft in 2020 de ma­te­riële onderwerpen beoordeeld en geprioriteerd. Deze prio­ri­tering is besproken in de RvC-vergadering van 9 december 2020 waarna de RvB en de RvC tot een gezamenlijke prioritering zijn gekomen.
  3. In een schriftelijk onderzoek hebben we aan vertegenwoordigers van onze stakeholdergroepen gevraagd om bij de 15 materiële onderwerpen te bepalen welke impact ze hebben op hun bedrijfsvoering. Ook konden zij nieuwe materiële onderwerpen toevoegen. Op deze manier bepalen zij aan welke onderwerpen wij in elk geval in ons jaarverslag aandacht moeten besteden. We hebben de volgende stakeholdergroepen bepaald:
    • Intern: de leden van de Ondernemingsraad en de Toekomstmakers (onze trainees);
    • Extern: zakelijke klanten, particuliere klanten, aan­deel­hou­ders, lokale omgeving/communities, overheid en toe­zicht­houders, leveranciers, energieketen, NGO's, investeerders en rating agencies en partners. In totaal hebben 346 stakeholders aangegeven wat de impact van elk onderwerp is.
  4. Het resultaat van de voorgaande stappen staat in de materialiteits­matrix. In de Connectiviteits­tabel laten we de samenhang zien tussen de materiële onderwerpen en onze strategie, risico's en onze KPI's en doelstellingen.

In de paragraaf 'Interactie met onze omgeving' besteden we meer aandacht aan onze stakeholders.