Strategische initiatieven

Binnen onze strategische speerpunten 'Beter netbeheer' en 'Energietransitie mogelijk maken', richten we ons op vier veranderprojecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van onze strategie. Deze strategische initiatieven zijn Klantgericht aansluiten, Multidisciplinaire samenwerking, Duurzame energietransitie en System operator. In deze paragraaf vertellen we over onze resultaten op deze projecten in 2020.

Op tijd en op maat

Klantgericht aansluiten doen we om een klant op tijd en op maat tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te bedienen. Hiervoor gaan we Intensiever binnen en buiten samenwerken, vergaand digitaliseren, onszelf organiseren rondom de klantwens en samen substantieel bijdragen aan de verduurzaming van Nederland.

Het optimaliseren en digitaliseren wordt bemoeilijkt doordat we veranderen terwijl het reguliere werk blijft doorgaan. We doen dit samen met klanten, IT en medewerkers. Door onverwachte gebeurtenissen zoals Covid-19 moesten de medewerkers hun focus verleggen waardoor er minder verbetering gerealiseerd kon worden. Voor 2020 was de doelstelling om 2,9 miljoen te besparen, eind 2020 hebben we een besparing gerealiseerd van €2,4 miljoen. De verbeteringen die door ontwikkelteams tot stand zijn gebracht zijn meer transparantie in proces en data. Hierdoor zijn we in staat om makkelijker te sturen op ons eigen proces en die van de aannemer waardoor we sneller kunnen zien hoe we de kostprijs kunnen terugbrengen.Efficiency en klanttevredenheid hand in hand

Door werkzaamheden in de ondergrond efficiënt samen te plannen, bijvoorbeeld voor het vervangen van zowel gas- als waterleidingen, hebben we een kostenreductie van ongeveer 6% bereikt ten opzichte van 'solo'­projecten. Met steeds meer gemeenten sluiten we hiervoor convenanten. Bijvoorbeeld met Rotterdam, waar wij met de gemeente en waterbedrijf Evides samen onze projecten plannen en uitvoeren. In 2020 ging het om 35 van het totaal aantal projecten. Door deze manier van afstemmen besparen we binnen het ‘Convenant Rotterdam’ de komende 2 jaar ongeveer 2 tot 2,5 miljoen maatschappelijk geld.

Volgens de wet mogen medewerkers van Stedin geen werkzaamheden uitvoeren voor derden. Om dit toch mogelijk te maken is een complexe juridische con­­struc­tie nodig. Om multidisciplinair werken mogelijk te ma­ken gaan we samen met de drinkwaterbedrijven in ge­sprek met politiek en ministe­ries. In overleg met onze toezichthouders pro­be­­ren we te bewerkstelligen dat wij vanuit maat­schap­­­pe­­lijk belang zonder complexe en kost­bare constructies de keten kunnen ontdubbelen. Wij verwachten hier over twee jaar resultaat op te hebben geboekt.

In Zeeland werken we al langer multidisciplinair samen waarbij mediapartijen ook regelmatig aanhaken. Een voorbeeld is een project in een woonwijk in Oost- Souburg. Hier is de aannemer gestart met het vervangen van de riolering en van al het straatwerk. DNWG Infra heeft opdracht gegeven voor het vervangen van alle distributiegasleidingen, - waterleidingen en de midden- en laagspanningskabels. Tussentijds worden vrijwel alle huisaansluitingen voor gas-, water- en elektriciteit gecombineerd vervangen. Voor het multidisciplinair werken in Zeeland is de dienst­verleningsover­eenkomst (waarbij waterbedrijf Evides opdrachtgever was en DNWG opdrachtnemer) per 1 januari 2021 vervangen door een samenwerkings­overeenkomst, waarbij beide partners gelijk­waardig samenwerken. Deze overeenkomst is op 7 december 2020 ondertekend.

Klaar voor de toekomst

Ook in 2020 zijn we weer volop in gesprek gegaan met provincies, gemeenten en marktpartijen over onze gezamenlijke opgave in de energietransitie. Onze product- en propositiemanagers, een nieuw team binnen Stedin, ontwikkelden daarvoor passende producten en diensten voor duurzame opwek, mobiliteit en de warmtetransitie.

We zetten in op het beïnvloeden van langetermijnplannen in de Regionale Energiestrategieën (RES), Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) en Transitievisies Warmte bij gemeenten. Daarnaast zijn we actief met klanten in gesprek over kortetermijnplannen en zorgen we dat we de klantvraag kunnen realiseren tegen de laagst mogelijke kosten.

We willen afgewogen keuzes maken en onze klanten reële verwachtingen bieden over (on)mogelijkheden en termijnen van uitvoeringsprojecten. Daartoe willen we beter worden in de vaardigheid om de vraag naar netcapaciteit te voorspellen (demand forecasting). Een nieuw opgezet Market Intelligence-team maakt vanaf 2020 de klantvraag inzichtelijk en biedt toekomstscenario’s voor juiste besluitvorming. Resultaat: een investeringsportefeuille die actueel en klantgedreven is en beter aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen.


Regisseur van het energiesysteem

Stedin is begin 2020 het strategisch initiatief ‘System Operator’ gestart. Binnen dit initiatief breiden we onze rol als beheerder van fysieke netten uit met het beheer van de digitale informatiestromen. We wisselen steeds meer informatie uit met klanten, gemeenten, marktpartijen en andere netbeheerders over onder andere beschikbare netcapaciteit en de beste plek voor een laadplein of zonnepark. Belangrijke keuzes maken we samen. Bij capaciteitsproblemen maken we afspraken met grote klanten - bijvoorbeeld tuinders – over flexibel elektriciteit afnemen, of opwekken en invoeden. We worden, naast beheerder, dus steeds meer een regisseur van het energiesysteem: vandaar de naam ‘system operator’. Als system operator zorgen we ervoor dat we de afname en invoeding van elektriciteit op een slimme en digitale manier voorspellen, plannen en sturen.

2020 stond in het teken van het fundament leggen, zoals het voorbereiden van noodzakelijke upgrades van onze kernsystemen GIS (geografisch informatiesysteem: ligging en kenmerken van onze assets, netwerk topologie) en SCADA (monitoren en besturen van de energiesystemen door ons Bedrijfsvoeringcentrum). Ook is een uniforme keten ontworpen voor het op eenzelfde manier plaatsen, beheren en uitlezen van tienduizenden sensoren en andere slimme assets. We kunnen nu ook de impact berekenen van energietransitiescenario’s op ons elektriciteitsnet. Dit doen we op basis van een up-to-date weergave van ons netwerk. Met deze berekeningen bepalen we vervolgens waar in onze netten te investeren. En we hebben in 2020 in de Zuidplaspolder en in Bleiswijk pilots gedaan met marktgestuurd congestiemanagement. Hierdoor benutten we de capaciteit van het elektriciteitsnet in dat gebied beter.