Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

38

3

4

Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten

-2

-1

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-6

-3

Totaal bedrijfskosten

-8

-4

Bedrijfsresultaat

-5

-

Financiële baten en lasten

43

-31

-36

Resultaat voor belastingen

-36

-36

Resultaat deelnemingen*

40

63

346

27

310

Belastingen

15

15

Resultaat na belastingen

42

325

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

30

313

Resultaat na belastingen

42

325

  1. * Het resultaat dochterondernemingen betreft 65 miljoen voor deelnemingen op balansdatum 31 december 2020 en -2 miljoen voor de verkochte deelneming Joulz Diensten.