Activiteiten Stedin Groep

Stedin Groep concentreert zich op alle activiteiten die samenhangen met het aanleggen, beheren en onder­­­houden van energienetten. Daarnaast faciliteren wij de energie­markt.

Netbeheer

Stedin en Enduris zijn de onafhankelijke netbeheerders binnen Stedin Groep. De netbeheerders opereren naast vijf andere regionale netbeheerders in een gereguleerde markt. Iedere regionale netbeheerder is een monopolist binnen zijn verzorgingsgebied. Regulering houdt in dat de taken die de netbeheerders uitvoeren in de Nederlandse wetgeving zijn vastgelegd en dat de tarieven die ze daarvoor mogen vragen, bepaald worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een benchmarkvergelijking om zo goed mogelijk te presteren op het gebied van efficiëntie en kwaliteit.

Stedin

Stedin realiseert als netbeheerder een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening voor haar ruim 2 miljoen klanten. Bij Stedin werken 4.280 medewerkers. Dit zijn 3.652 interne medewerkers (man: 3.018; vrouw: 634), en 628 externe medewerkers (man: 491; vrouw: 137).

Enduris

Binnen DNWG Groep (Enduris en DNWG Infra) beheert netbeheerder Enduris het energienet voor zo'n 200.000 Zeeuwse huishoudens en bedrijven. Bij DNWG Groep werken 699 medewerkers. Dit zijn 619 interne medewerkers (man: 513; vrouw: 106), en 80 externe medewerkers (man: 57, vrouw 23). DNWG Groep blijft tot eind 2021 een separaat onderdeel; daarna volgt de integratie in Stedin Groep.

Faciliteren energiemarkt

Het hoort bij onze maatschappelijke rol om als netbeheerder en onafhankelijke partner van marktpartijen de vrije energiemarkt te faciliteren. Dat houdt onder andere in dat onze elektriciteits- en gasnetten onder gelijke voorwaarden toegankelijk zijn voor iedere energieleverancier. Netbe­heer­ders voeren de administratie van het energie­systeem. Wij dragen zorg voor robuuste en trans­parante markt­facili­terende processen tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Dit betekent dat wij het leveren en gebruiken van energie inzichtelijk maken voor de betrokken partijen. Hierdoor kunnen klanten zorgeloos wisselen van energie­leverancier, hebben zij inzicht in hun energieverbruik en is het eenvoudig om energie terug te leveren.

Voor het toewijzen van de hoeveelheid getransporteerde energie per marktpartij wordt meetdata gebruikt. Dit stelt energieleveranciers in staat om facturen te versturen naar hun klanten. Stedin kan hierdoor het gebruik van het net in rekening brengen bij klanten.

Niet-gereguleerde activiteiten

Herziening portfolio

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten. Die voeren we alleen uit als:

  • de activiteit aantoonbaar waarde toevoegt voor efficiënt netbeheer;
  • er in de markt een leemte bestaat;
  • Stedin Groep uniek gepositioneerd is voor deze activiteit.

Of een activiteit in ons portfolio blijft of wordt opgenomen, hangt mede af van de economische aantrekkelijkheid, haalbaarheid en de prioriteit ten opzichte van andere activiteiten. In 2018 heeft Stedin Groep haar niet-gereguleerde activiteiten geëvalueerd. Dat heeft geresulteerd in een herziening van het portfolio met als resultaat het afstoten in 2018 en 2019 van de commerciële activiteiten van Joulz Energy Solutions en Joulz Diensten. In 2020 is hier verder invulling aan gegeven door de verkoop van de extra hoge druk gasnetten van de ZEBRA joint venture waarna ZEBRA geen significante activiteiten meer heeft.

De niet-gereguleerde activiteiten dragen voor 3,6% bij aan de omzet (2019 5,1%).

Vanaf 1 januari 2020 alle bepalingen van Wet VET van kracht

Vanaf 1 juli 2018 geldt de Wet Voortgang Energie­tran­sitie (Wet VET). Deze wet heeft tot doel om de voortgang van de energietransitie te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van de Wet VET is een ver­dui­delijking en aanscherping van de taken die netbeheer­ders en netwerkbedrijven (zoals Stedin Groep) mogen uitvoeren.

Voor een deel van de bepalingen uit de Wet VET gold een overgangsperiode, maar sinds 1 januari 2020 zijn alle bepalingen van kracht. De focus van Stedin Groep op goed netbeheer en terughoudendheid met niet-geregu­leerde activiteiten is in lijn met het doel van de Wet.

NetVerder

Wettelijk is bepaald dat gereguleerde activiteiten voor gas en elektriciteit niet onder dezelfde vlag uitgevoerd mogen worden als voor andere energie-infrastructuren (zoals stoom, biogas, CO2 en warmte). Daarom zijn deze activiteiten in 2019 ondergebracht in een zelfstandig merk binnen Stedin Groep; NetVerder. NetVerder stimuleert de energietransitie met het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas. Ook verdiept NetVerder zich in onafhankelijk transport en distributie van andere nieuwe energievormen en –dragers. NetVerder is een zelfstandig onderdeel van Stedin Groep. Bij NetVerder werken 6 medewerkers. Dit zijn 5 interne medewerkers (man: 5; vrouw: 0), en 1 externe medewerker (man: 1, vrouw: 0).

DNWG Infra

Binnen DNWG Groep is DNWG Infra de serviceprovider die de elektriciteits- en gasnetwerken aanlegt en onderhoudt in Zeeland, in opdracht van Enduris. Daarnaast voert DNWG Infra onderhoud en beheer uit aan de aan haar toevertrouwde netwerken van andere netbeheerders (bijvoorbeeld voor Evides Waterbedrijf, Stedin en TenneT) en van industriële klanten. DNWG Infra levert ook diensten op het gebied van meettechniek in Zeeland en daarbuiten, en is erkend meetverantwoordelijke.

Joint ventures

Voor specifieke activiteiten vormen we joint ventures met andere partijen.

Utility Connect

Utility Connect B.V. is een joint venture met netwerkgroep Alliander. Dit bedrijf zorgt met een eigen draadloos telecommunicatienetwerk voor het uitlezen van meetgegevens van de slimme meter en voor het communiceren met smart-grid toepassingen. Hiermee kunnen we energiestoringen verkorten en voorkomen.

TensZ

TensZ B.V. is de gezamenlijke organisatie van TenneT en Stedin voor beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

TeslaN

TeslaN B.V. is de gezamenlijke serviceprovider op het gebied van beheer en onderhoud van hoogspanningsnetten van TenneT en Enduris. Beide partijen zijn voor 50% aandeelhouder.

ZEBRA

ZEBRA Gasnetwerk B.V. zorgt voor het beheer en de exploitatie van een hogedruk-gastransportleiding. Door deze leiding wordt hoogcalorisch gas getransporteerd, dat in het importstation in Sas van Gent wordt ingenomen uit het gastransportnet van Fluxys. Dit gas wordt getransporteerd naar aangesloten grootverbruikers.

Op 19 december 2019 is een overeenkomst tot koop en verkoop van activa getekend tussen Enduris B.V., Enexis Netbeheer B.V., Zebra Activa B.V., Entrade Pipe B.V. en Gasunie Transport Services B.V. Als onderdeel van deze transactie zijn in 2020 onder meer de activa van de extra hoge druk gasnetten geleverd aan Gasunie Transport Services B.V.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken in het kader van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep over onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren stelt de stichting budget beschikbaar. Een overzicht van de initiatieven is te vinden op de site van de stichting.

Terminologie

Waar in dit verslag gesproken wordt over ‘wij’, ‘de onderneming’, de 'netwerkgroep', ‘Stedin Groep’ of vergelijkbare aanduidingen, wordt gedoeld op Stedin Holding N.V. en haar dochterondernemingen (waaronder Stedin Netbeheer B.V., NetVerder B.V. en DNWG Groep N.V.). Met de term ‘Stedin’ wordt verwezen naar Stedin Netbeheer B.V. en haar dochterondernemingen. Waar wordt gesproken over ‘DNWG’ of ‘DNWG Groep’ wordt bedoeld DNWG Groep N.V. en haar dochterondernemingen, waaronder Enduris B.V. en DNWG Infra B.V.

Samen Sterker -Stedin en DNWG één organisatie in 2022

Stedin en DNWG worden op 1 januari 2022 samengevoegd. Vanaf die datum voeren ze gezamenlijk stafdiensten en netbeheeractiviteiten uit onder één naam: Stedin. De naam Enduris houdt per die datum op te bestaan. De uitvoeringsorganisatie blijft regionaal georganiseerd. Het programma Samen Sterker begeleidt beide organisaties bij de overgang naar één organisatie.

Stappen in 2020

Dit jaar is een detailuitwerking gemaakt van afdelingen die verantwoordelijk zijn voor netbeheeractiviteiten en van de uitvoeringsorganisatie. Ook zijn we gestart met integratiethema’s op het gebied van HR, Regulering en Juridische Zaken, ICT en Communicatie. Vragen die hierbij naar boven komen zijn: hoe zien de arbeidsvoorwaarden na de integratie eruit? En hoe zorgen we ervoor dat alle contracten en eigendommen goed overgaan naar Stedin? De systemen van Stedin zijn hierbij steeds leidend, waarbij we natuurlijk de kwaliteit van de dienstverlening aan Zeeuwse klanten waarborgen.

Het draagvlak voor de integratie is voldoende; zo blijkt uit een enquête onder medewerkers van DNWG. Natuurlijk willen medewerkers graag weten waar ze aan toe zijn. Hiervoor zijn mobiliteitsgesprekken en informatie­sessies over arbeidsvoorwaarden gehouden. Voor wat betreft de synergievoordelen zijn er enkele afdelingen waar de implementatie om verschillende redenen na 1 januari 2022 nog doorloopt, zoals ICT. De ambitie blijft om een groot deel van de synergiekansen al voor die datum te realiseren en zo nodig alternatieve mogelijkheden aan te wijzen.

Synergie

Financieel moet de samenvoeging een voordeel van ruim €100 miljoen opleveren over een periode van 8 à 10 jaar. Het resultaat in 2019 en 2020 bedroeg in totaal €10,2 miljoen. We realiseren deze synergievoordelen door:

  • Operationele kosten te verlagen door werkwijzen en processen aan te passen. Bijvoorbeeld door het uitbouwen van multidisciplinair werken;
  • Het door DNWG aan Stedin overdragen van de voorheen aan Liander uitbestede werkzaamheden rondom het uitlezen van de slimme meters. Dat levert jaarlijks een besparing op;
  • Het samen oppakken van inkoopprocessen. Het gaat hierbij ook om het tijdig afstemmen van specificaties om samen tot nieuwe contracten te komen;
  • Dezelfde ondersteunende werkzaamheden niet meer afzonderlijk uit te voeren, maar in één keer voor Stedin en DNWG samen te doen. Dit realiseren we door zorgvuldig en met veel aandacht voor mobiliteit en natuurlijk verloop de organisatie passend te maken. Dit had in 2020 betrekking op 25,6 FTE (totaal tot en met 2020 37,9 FTE).

Samenvoeging: 1 januari 2022

De implementatie van het organisatiemodel vanaf 1 januari 2022 is een geleidelijk proces. Er is dan sprake van een overgang van de DNWG-medewerkers naar Stedin Groep met al hun rechten en plichten. Hiervoor is een overgangsprotocol opgesteld dat ervoor zorgt dat arbeidsvoorwaarden vanaf 1 januari 2022 voor alle huidige en toekomstige Stedin-medewerkers gelijkwaardig en uniform zijn. In een zorgvuldig integratieproces richten we ons op mobiliteit van collega's en zoveel mogelijk op behoud van werkgelegenheid.

Multidisciplinair werken

In Zeeland wordt al zo’n 15 jaar in de ondergrond samen­gewerkt met partners. DNWG Infra voert in de ondergrond bijvoorbeeld werk uit voor waterbedrijf Evides. Door de integratie van DNWG in Stedin Groep is de verlenging van de huidige contracten en werkwijze niet langer mogelijk. Stedin Groep wil het multi­disciplinair werken in Zeeland én in de rest van haar werkgebied verder uitbouwen. De huidige dienst­verleningsover­eenkomst (waarbij waterbedrijf Evides opdrachtgever is en DNWG opdrachtnemer) is per 1 januari 2021 vervangen door een samenwerkings­overeenkomst. Beide partners werken dan gelijk­waardig samen. Deze overeenkomst is op 7 december 2020 ondertekend.Vitaal vakwerk: Raymond Kloos

Raymond Kloos is monteur storing & onderhoud. Wat betekent het thema vitaal vakwerk voor hem? ‘Een werkgever die je het vertrouwen geeft: je bent vakbekwaam, je hebt de veiligheidsmiddelen, je kunt het.’

>Wat maakt jouw werk van vitaal belang? Met andere woorden, waarom is jouw werk belangrijk voor de organisatie en maatschappij?

‘Aansluitingen gaan weleens kapot, door slijtage of graafwerkzaamheden. Ik zorg dan dat de storing zo snel en adequaat mogelijk verholpen is. Daarnaast doe ik onderhoud aan middenspanninginstallaties. Mijn werk is belangrijk, omdat zonder elektriciteit de maatschappij gewoon niet draait. Mensen zijn eraan gewend dat er altijd stroom is, dus als ze door een storing niet kunnen stofzuigen of het zeeaquarium valt uit, dan zijn ze maar wat blij als ik langskom!’

>Waaraan herken je de vakman/vrouw in jouw vakgebied?

‘Je moet natuurlijk diepgaande kennis hebben. Oplossingsgericht, gebiedskennis en een professionele werkwijze, ik vind het ook belangrijk dat je je eigen gebreken kent. Durf door te vragen, ken je zwakke plekken. Misschien weet je veel van laagspannings- of middenspanningsnetten, maar ben je niet goed in digitalisering. Als je kunt toegeven dat je twijfelt, ben je wat mij betreft echt een vakman of -vrouw. Ons vak kan gevaarlijk zijn, samen staan we sterk.’

>Hoe heb je gewerkt tijdens de lockdown? Wat was er anders dan normaal en hoe heb jij dat ervaren?

‘Onze afdeling is van vitaal belang – storingen moeten altijd worden verholpen – dus ik heb gewoon doorgewerkt. Het was moeilijk qua thuisonderwijs voor onze kinderen van 8 en 11, mijn vrouw heeft ook een vitaal beroep – ze werkte vanuit huis maar kwam niet aan haar werk toe met thuisscholing. Ik heb daarom wel extra vrij gekregen om onderwijs te geven. Daarnaast was ik de eerste Stedin’er die bij iemand met corona naar binnen moest. Ik had storingsdienst en om 11 uur ’s avonds kreeg ik het telefoontje. Ik dacht eerst: ik ga niet! Maar mijn chef zei: je bent vakbekwaam, je hebt de veiligheidsmiddelen, je kunt het. Ik had onder de volle bepakking een trui aan, nou, die had ik beter uit kunnen laten, zo warm had ik het. Maar het ging goed. Na het bezoek heb ik mijn bevindingen gedeeld met mijn leidinggevende. Die was ervan onder de indruk en de volgende dag mocht ik mijn verhaal met CEO Marc van der Linden delen.’

>Hoe zorg je ervoor dat jij zelf vitaal/gezond blijft?

‘Ik maak gebruik van het vitaliteitspakket van Stedin en ga 2 tot 3 keer per week naar de sportschool. Daarnaast coach ik 2 keer per week het voetbalteam van mijn zoontje. Heel leuk om die jongens wat mee te mogen geven en mijn zoon vindt het prachtig om mij als leider te zien. Ik ben met mijn 1.95 meter en 120 kilo vrij groot. Een goed voornemen voor 2021 is om iets meer op mijn voeding te letten.’

>Waar haal je de meeste voldoening uit in je werk, met andere woorden, hoe houdt jouw werk jou vitaal?

‘We hebben een hecht team van zo’n 30 man met wie je alles wel kan bespreken. Stedin is over het algemeen erg begaan met de medewerkers. We letten op elkaar, dat we op tijd rust nemen met warme en koude dagen, dat er genoeg afwisseling in het werk is. Dat is fijn. En ik ben lekker veel buiten, heerlijk. '