Remuneratie­rapportage over 2020

Dit remuneratierapport geeft een uiteenzetting van het gehanteerde beloningsbeleid voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stedin Groep. Ook geven we een toelichting op de toepassing van de Wet Normering Topinkomens.

Beloningsbeleid raad van bestuur

Per 1 januari 2020 is een nieuw, geactualiseerd beloningsbeleid voor de raad van bestuur (RvB) van Stedin Groep ingegaan. De raad van commissarissen (RvC) heeft eind 2019 met het nieuwe beleid ingestemd en op 7 februari 2020 is het ook door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd.

De inhoudelijke wijzigingen in het beloningsbeleid betreffen voornamelijk de netto vaste kostenvergoeding van 160 per maand. Het totale arbeidsvoorwaardenpakket bestaat uit enerzijds een vast jaarinkomen en anderzijds een aantal overige beloningsbestanddelen. De bestuursleden ontvangen geen variabele beloning. Het vaste jaarinkomen bestaat uit 12 maandsalarissen verhoogd met 8% vakantie-uitkering. De overige beloningsbestanddelen voorzien in deelname aan de ABP-pensioenregeling, 30 vakantiedagen per jaar, de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een netto kostenvergoeding en een volledig elektrische leaseauto. Jaarlijks stelt de RvC het vaste jaarinkomen van de RvB-leden vast.

Wet normering topinkomens

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op de bedrijfsonderdelen Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. De RvB van Stedin Groep is ook het hoogste uitvoerende orgaan van de netbeheerder Stedin. De vier bestuursleden kwalificeren als topfunctionaris van Stedin Netbeheer B.V. op grond van de WNT. Daarnaast kwalificeert de directeur van DNWG Groep N.V. voor 50% als WNT-topfunctionaris van Enduris B.V. Voor de overige 50% is hij directeur van infrabedrijf DNWG Infra B.V. In tegenstelling tot de RvB is de directeur van DNWG Groep niet in dienst van de netbeheerder. Hij kwalificeert daarom als topfunctionaris zonder dienstbetrekking.

Het beloningsbeleid voor de RvB begrenst de totale bezoldiging van de bestuursleden: deze mag niet hoger zijn dan het algemene WNT-bezoldigingsmaximum. In 2020 was dat maximum 201.000. Zowel bij Stedin Netbeheer B.V. als Enduris B.V. is geen WNT-overgangsrecht van toepassing.

De WNT is ook van toepassing op de leden van de RvC van Stedin Groep. Zij kwalificeren als toezichthoudende topfunctionarissen. Conform het beloningsbeleid voor de RvC bedraagt de maximale bezoldiging voor de voorzitter van de raad 15% en voor de leden van de RvC 10% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum.

Bezoldigingsinformatie

De verantwoording van de WNT-bezoldiging van Stedin Groep is onderdeel van de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, WNT verantwoording 2020 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

In 2020 is COO Judith Koole lange tijd afwezig geweest. Voor het deel van haar werkzaamheden dat betrekking heeft op de aansturing van de operatie is tijdelijk een operationeel directeur aangesteld. Haar strategische werkzaamheden zijn overgenomen door CEO Marc van der Linden en CTO David Peters. De interim operationeel directeur geldt niet als topfunctionaris op grond van de WNT. De termijn van Judith Koole als lid van de RvB loopt af op 1 februari 2021. In overleg met de RvC heeft Judith Koole aangegeven terug te treden als lid van de raad van bestuur van Stedin Holding N.V. Zij blijft nog geruime tijd verbonden aan Stedin. Per 5 december 2020 is zij niet langer topfunctionaris van Stedin Netbeheer B.V.

Per 1 januari 2020 zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregeling WNT. Een van deze wijzigingen betreft de verplichting om de bezoldiging bij de gelieerde instelling openbaar te maken, als er sprake is van samenloop van werkzaamheden als topfunctionaris en werkzaamheden bij een gelieerde instelling. DNWG Staff B.V. is een gelieerde onderneming van Enduris B.V. DNWG Infra B.V. en Enduris B.V. zijn niet gelieerd. Onverkorte toepassing van de uitvoeringsregeling brengt met zich mee dat de WNT zich in feite uitstrekt over de niet WNT-plichtige instelling DNWG Infra B.V. In de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening wordt daarom in een extra tabel voor de directeur van DNWG Groep zijn totale bezoldiging inclusief DNWG Infra verantwoord.

Medewerkers van Stedin Groep zijn, met uitzondering van de RvB, in dienst van een personeels-B.V. Voor personeels-B.V.’s geldt geen verplichting om overige functionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag te rapporteren. Het wél openbaar maken van deze gegevens kan in strijd zijn met de privacy van de betreffende functionarissen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom rapporteert Stedin Groep deze gegevens niet. Desondanks neemt Stedin Groep bij de beloning van haar medewerkers de WNT bewust in acht. Dit komt onder andere tot uiting in het nieuwe beloningsbeleid (per 2019) voor de managementlaag die bij Stedin Groep Personeels B.V. rapporteert aan de RvB. Dat beloningsbeleid is inhoudelijk vergelijkbaar met dat van de RvB en voorziet niet meer in een variabele beloning. Het maximumschaalsalaris inclusief 8% vakantie-uitkering bedroeg in 2020 ongeveer 162.000. Daarnaast hanteert Stedin Groep als maximum inleentarief bij de tijdelijke invulling van senior managementfuncties het maximale WNT-uurtarief. In 2020 bedroeg dat maximum 193 per uur.

In 2020 is het aantal overige functionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag gedaald naar één. Vorig jaar bedroeg dit aantal 11 en in 2018 was dat 5. In 2019 lag het aantal overschrijdingen eenmalig hoger vanwege de invoering van het nieuwe beloningsbeleid bij Stedin Groep Personeels B.V. In dat jaar is de variabele prestatiebeloning omgezet naar vast inkomen en vond bovendien de uitkering van de variabele beloning over 2018 plaats. Gecorrigeerd voor dit eenmalige effect was het aantal daadwerkelijke overschrijdingen in 2019 echter gelijk aan 2018.

Op grond van artikel 4.2 WNT ziet Stedin Groep af van de verantwoording van specifieke bezoldigingsinformatie op grond van artikel 383 eerste lid en artikel 383c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin Groep zijn geen rechten toegekend om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin zijn evenmin leningen, voorschotten en garanties verstrekt door de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan Stedin de gegevens consolideert.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding tussen de hoogste beloning en de mediaan beloning is in 2020 voor het derde jaar op rij verder gedaald naar 3,50. Dat is ruim 13% lager dan de ratio in 2019 (4,03). Ook dit jaar is de daling van het verhoudingsgetal weer een combinatie van een stijging van de mediaan beloning en een daling van de hoogste beloning. Die ratio bedraagt - 4,38. De beloningsverhouding is vastgesteld aan de hand van het jaarloon pensioen van medewerkers in dienst van de bedrijfsonderdelen die op 31 december 2020 onderdeel uitmaken van Stedin Holding N.V. Het jaarloon pensioen is een uniform en objectief beloningsbegrip dat onder andere bestaat uit 12 maanden fulltime salaris, 8% vakantie-uitkering en variabele uitkeringen, zoals de vergoeding voor wacht- en storingsdienst en eenmalige uitkeringen voor jubileumgratificaties en einde dienstverband.

Beloningsverhouding (ratio)

2017

5,56

2018

4,67

16%

lager t.o.v. 2017

2019

4,03

14%

lager t.o.v. 2018

2020

3,50

13%

lager t.o.v. 2019