Enkelvoudige balans

Voor winstbestemming

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

54

59

Immateriële vaste activa

39

77

77

Financiële vaste activa

40

5.355

5.324

Totaal vaste activa

5.486

5.460

Vlottende activa

Vorderingen groepsmaatschappijen

41

760

579

Actuele belastingvorderingen

2

20

Overlopende activa en overige vorderingen

18

16

Liquide middelen

46

53

Totaal vlottende activa

826

668

TOTAAL ACTIVA

6.312

6.128

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

22

497

497

Herwaarderingsreserve

22

662

720

Wettelijke reserve

22

4

-

Reserve kasstroomafdekkingen

22

-78

-70

Hedgekosten reserve

22

-

-1

Ingehouden resultaten

22

1.275

989

Onverdeeld resultaat boekjaar

22

30

313

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

2.390

2.448

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

501

501

Totaal eigen vermogen

2.891

2.949

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

4

4

Uitgestelde belastingverplichtingen

59

42

Rentedragende schulden

25

2.825

2.913

Afgeleide financiële instrumenten

18

84

52

Totaal langlopende verplichtingen

2.972

3.011

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

25

276

5

Schulden aan groepsmaatschappijen

41

137

122

Afgeleide financiële instrumenten

18

2

-

Overige schulden

42

34

41

Totaal kortlopende verplichtingen

449

168

TOTAAL PASSIVA

6.312

6.128