Rentedragende schulden

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Kortlopend

290

19

Langlopend

2.893

2.985

Totaal

3.183

3.004

Mutaties van de rentedragende schulden:

x 1 miljoen

2020

2019

Per 1 januari

3.004

3.044

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

-

492

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

1.375

727

Aflossing langlopende rentedragende schulden

-

-648

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

-1.175

-727

Leaseverplichtingen

-5

86

Koersverschillen

-29

17

Interest rate swaps

13

10

Overige mutaties

-

3

Per 31 december

3.183

3.004

De looptijden van de rentedragende schulden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Binnen 1 jaar

290

19

Tussen 1 en 2 jaar

535

94

Tussen 2 en 3 jaar

11

538

Tussen 3 en 4 jaar

121

10

Tussen 4 en 5 jaar

534

126

Na 5 jaar

1.692

2.217

Totaal

3.183

3.004

De meeste rentedragende schulden op 31 december 2020 zijn aangegaan door Stedin Holding N.V. en er zijn geen zekerheidstellingen afgegeven. Een nadere toelichting op de rentedragende schulden is opgenomen onder 32 Beheersing van financiële risico's.

De leaseverplichtingen die vanaf 1 januari 2019 zijn geactiveerd als gevolg van de toepassing van IFRS 16 zijn onderdeel van de rentedragende schulden. Voor de toelichting op het gebruiksrecht vaste activa, zie 15 Gebruiksrecht vaste activa.

De totale leaseverplichting per 31 december 2020 bedraagt 81 miljoen (2019: 86 miljoen). De looptijden van deze leaseverplichting zijn: 14 miljoen binnen 1 jaar, 39 miljoen tussen 1 en 5 jaar en 28 miljoen langer dan 5 jaar.

Er is geen sprake van een liquiditeitsrisico voor de leaseverplichtingen die voortvloeien uit gebruiksrechten. De leaseverplichtingen worden gemonitord door de afdeling Corporate Control.

In 2020 vonden de volgende belangrijke transacties plaats m.b.t. financieringen:

  • In 2020 is per voor 200 miljoen aan kortlopende schulden aangetrokken: 100 miljoen onderhands en 100 miljoen onder het Euro Commercial Paper Programma.
  • De lange termijn schuldportefeuille is in 2020 nagenoeg ongewijzigd, de mutatie komt door kleine aflossing op amoriserende leningen en koersverschillen.

Aan sommige van de leningen zijn financiële convenanten verbonden. Deze zijn hieronder weergegeven:

  • Een gearing ratio (nettoschuld / totaal vermogen) die lager is dan 70%;
  • Een interest coverage ratio (EBITDA / netto verschuldigde rente) die hoger is dan 3.

Bovenstaande ratio-bandbreedtes worden getoetst aan het einde van elke meet periode.

De volgende definities zijn hierop van toepassing:

  • Meetperiode: 12 maands voortschrijdend gemiddelde per 31 december en 30 juni van elk boekjaar.
  • Nettoschuld: Totaal verschuldigde hoofsommen van rentedragende schulden minus liquide middelen.
  • Totaal vermogen: Totaal verschuldigde hoofsommen rentedragende schulden plus eigen vermogen gecorrigeerd voor vermogenscomponenten gerelateerd aan goodwill, immateriële vast activa en minderheidsdeelnemingen.
  • EBITDA: Resultaat voor belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties, netto verschuldigde rente, resultaten van verkochte groepsonderdelen, herwaarderingen, one-off items, en belang van minderheidsdeelnemingen.
  • Netto verschuldigde rente: som van de financiële baten en lasten.

Zoals blijkt uit onderstaande tabellen voldoet Stedin Holding N.V. gedurende 2020 aan de genoemde voorwaarden.

Gearing ratio

2020

2019

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.183

3.004

Liquide middelen

-83

-72

Nettoschuld

3.100

2.932

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.183

3.004

Eigen vermogen

2.891

2.949

Vermogens correcties

-93

-95

Totaal vermogen

5.981

5.858

Gearing ratio

51,8%

50,1%

Interest coverage ratio

2020

2019

Resultaat voor belastingen

72

352

Afschrijvingen

334

317

Financiële baten en lasten

56

67

Resultaat na belasting verkochte deelnemingen en joint ventures

1

-247

EBITDA

463

489

Netto verschuldigde rente

60

70

Interest coverage ratio

7,7

7,0