Overige voorzieningen

x 1 miljoen

Overige voorzieningen

Per 1 januari 2019

24

Dotaties

14

Onttrekkingen

-3

Vrijval

-3

Per 31 december 2019

32

Dotaties

3

Onttrekkingen

-4

Vrijval

-2

Per 31 december 2020

29

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2020

Per 31 december 2019

Kortlopend

5

2

Langlopend

24

30

Totaal

29

32

De overige voorzieningen bedragen 29 miljoen (2019: 32 miljoen) en hebben betrekking op diverse voorzieningen van uiteenlopende aard en hebben met name een langlopend karakter. Onder andere zijn hier een voorziening voor rechtszaken en claims van 3 miljoen (2019: 6 miljoen), een amoveringsvoorziening van 4 miljoen (2019: 4 miljoen) en aangegane verplichtingen ter hoogte van 8 miljoen ten behoeve van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen in opgenomen (2019: 9 miljoen).

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar.

Tevens is in 2019 de voorziening opgenomen voor het versneld verwijderen van 'gasaansluitingen uit bedrijf' van 12 miljoen. Zie hieronder voor een nadere uiteenzetting. De verwachte termijn waarop uitstroom van middelen uit deze voorzieningen zal plaatsvinden is langer dan 1 jaar.

Verwijderen van gasafsluitingen

In het eerste halfjaar 2019 is door Netbeheerders op sectoraal niveau in Netbeheer Nederland afgesproken dat het verwijderen van gasafsluitingen niet langer vrijblijvend uitvoerbaar is voor Netbeheerders, maar dat vanuit veiligheidsoogpunt dit versneld wordt uitgevoerd en onderhavig wordt aan toezicht door SODM. Het betreft afgesloten gasaansluitingen, met een status 'uit bedrijf', waar nog wel 'druk' op staat. De hiermee verband houdende kosten worden niet in rekening gebracht bij (voormalige) klanten. In 2019 is een voorziening ten laste van de operationele kosten gevormd voor een bedrag van 12 miljoen.

Stedin Groep verwacht eind 2024 de betreffende gasafsluitingen verwijderd te hebben. De versnelde verwijdering heeft impact op de geschatte resterende levensduur van de betreffende aansluitingen. De impact van de afschrijvingen als gevolg van de veranderde levensduur op het resultaat 2019 en 2020 is nihil.

De voorzieningen zijn in 2020 verdisconteerd met percentages variërend tot 1.0% (2019: 1.0%).