Waardecreatie en het meten van impact

Het waardecreatie model van Stedin Groep is gebaseerd op de zes kapitalen van het <IR> model. Het handelen van Stedin Groep heeft zowel positieve als negatieve impact op de maatschappij. Per kapitaal tonen we onze belangrijke input onderwerpen en output resultaten. Verder tonen we onze maatschappelijke waarde voor de maatschappij.

INPUT


1. Financieel,
economisch


2. Infrastructuur


3. Klanten en dienstverlening


4. Sociaal,
relationeel


5. Medewerkers en intellectueel kapitaal


6. Klimaat, natuur en milieu

 • Netto boekwaarde netwerken: 6.967 mln
 • Groepsvermogen: 2.891 mln
 • Rentedragende schulden: 3.183 mln
 • Gereguleerde taken
 • Financieel beleid
 • 56.854 km elektriciteits­kabels
 • 28.206 km gasleidingen
 • 4.443.513 aansluitingen
 • 38.811 stations
 • Investeringen in de netten: 620 mln
 • Aandeelhouders: 44 gemeenten
 • 2,2 mln klanten
 • Aannemers en leveranciers
 • Partners
 • Overheden
 • Gesprekken met stakeholders over materialiteit
 • 10 omgevings-managers en 23 gebiedsregisseurs

 • 4.276 medewerkers
 • Specifieke kennis en expertise
 • Training en opleiding
 • Klimaatakkoord Parijs
 • Inkoop van materialen
 • Brandstofverbruik wagenpark: 2.827.746 liter
 • Energieverbruik panden: 589.164 m3 gas: 6.496.094 kWh elektriciteit;
 • Warmte: 6,99 TJ

OUTPUT

 • Nettowinst: 42 mln
 • Bedrijfsresultaat :129 mln
 • Solvabiliteit: 43,0%
 • Aangeboden slimme meters: 178.077
 • Hoeveelheid getransporteerde elektriciteit 20.171 GWh en gas 4.365 miljoen m2
 • Uitvalduur elektriciteit 26 minuten en gas 26 seconden
 • Leveringsbetrouw-baarheid: 99,9951%
 • Klanttevredenheid
 • Betalingen aan leveranciers
 • Data beschikbaar
 • Samenwerkings- verbanden met partners
 • Lidmaatschappen
 • Extern getoetst materialiteits-onderzoek
 • 23 Grean Deals
 • Betrokken bij 9 Regionale Energie­strategieën
 • Invulling aan stakeholderwaarde
 • Goede en aantrekkelijke werkgever en cruciale gesprekspartner energietransitie
 • Salarisuitkering
 • Ziekteverzuim 4,2%
 • Verhouding man 83% vrouw 17%
 • Medewerkers participatiewet: 66,9 FTE
 • Werkgelegenheid
 • Loonbelasting
 • Werkgeverschap
 • Onze bijdrage aan een inclusieve samenleving
 • Totale CO2-uitstoot (scope 1, 2 en 3): 229 kton
 • Hergebruik van materialen
 • Verduurzaming gebouwde omgeving
 • Verduurzaming industrie
 • 100% compensatie CO2-footprint net-verlies elektriciteit door GVO’s leidt tot ongeveer 500 kton CO2 compensatie

Positieve en negatieve impact op de maatschappij

De onderstaande tabel toont de toegevoegde waarde van onze maatschappelijke impact op stakeholders, zowel kwalitatief als kwantitatief. De zes kapitalen in het midden van de tabel vormen de nullijn. Boven de nullijn staat de waardevermeerdering door de voordelen van ons handelen voor de maatschappij en onder de nullijn onze waardevermindering die bestaat uit kosten en ongemak van ons handelen. De informatie onder het kapitaal 'Financieel, economisch' sluit aan bij de IFRS-cijfers uit de jaarrekening 2020 en zijn kwantitatief. Voor alle niet-gekwantificeerde impact geven wij met een kwalitatieve indicatie inzicht in de relatieve omvang van onze maatschappelijke impact op de maatschappij. Op de volgende pagina's lichten we in een overzicht de zes kapitalen toe en de manier waarop die leiden tot vermeerdering en vermindering van kapitaalwaarde. Met onze impact dragen we bij aan de internationale doelstellingen van de Verenigde Naties.

IMPACT


1. Financieel,
economisch


2. Infrastructuur


3. Klanten en dienstverlening


4. Sociaal,
relationeel


5. Medewerkers en intellectueel kapitaal


6. Klimaat, natuur en milieu

Resultaten impactmeting

Begrip

Vermeerdering van kapitaalwaarde

Vermindering van kapitaalwaarde

Financieel/economisch

Ingaande en uitgaande kasstromen hebben zowel positieve als negatieve impact op de samenleving (SDG 7, 8, 11).

Betalingen aan leveranciers en personeel, betaalde belasting, negatieve kasstromen, dividenden, rente en aflossingen worden gezien als kapitaal dat in de samenleving wordt gestoken. In totaal 2.619 mln.

Kapitaal aangetrokken voor de financiering van activiteiten, betalingen van derden, overige opbrengsten en financiële kosten voor klanten, zowel zakelijk als huishoudens worden gezien als kapitaal, onttrokken aan de samenleving.

Infrastructuur

Dit is onze gereguleerde activa en dit wordt gekwantificeerd in de IFRS-jaarrekening (SDG 9).

Door te investeren in digitale veiligheid minimaliseert Stedin ongewenste gegevensuitwisseling. Dit levert een positieve bijdrage aan de online veiligheid van de samenleving.

Wanneer aangetrokken kapitaal in onze materiële assets wordt geïnvesteerd, stijgen deze assets in waarde. Deze waardestijging is onttrokken kapitaal aan de samenleving.

Onze assets veranderen van waarde, door de verwachte positieve impact van bijvoorbeeld slimme meters. Deze waardeverandering geldt ook voor de samenleving.

Door Stedin ontvangen producten en diensten van leveranciers, bestemd voor onze infrastructuur, doen deze in waarde stijgen. De producten en diensten kunnen niet worden geïnvesteerd in de samenleving.

Klanten en dienstverlening

Onze reguliere bedrijfsvoering en hoe wij deze inrichten beïnvloedt het (dagelijks) leven van onze klanten (SDG 7, 9, 11, 12).

De beschikbaarheid van energie, rekening houdend met storingen, creëert welvaren en welzijn voor zowel consumenten als zakelijke klanten. Stedin creëert tussen 4.260 en 5.220 mln aan waarde voor de samenleving.

Door Stedin ontvangen producten en diensten van leveranciers, bestemd voor het mogelijk maken van gas- en elektriciteitstransport, doen ons netwerk in waarde stijgen. Deze producten en diensten kunnen niet worden geïnvesteerd in de samenleving. Stedin onttrekt tussen 1.900 en 2.300 mln aan waarde uit de samenleving.

Sociaal, relationeel

Hoe het publiek Stedin waardeert en onze acties interpreteert bepaalt ons sociaal kapitaal.

Een verbeterde reputatie (van Stedin Groep) verhoogt klanttevredenheid, vermindert wervingskosten en creëert nieuwe kansen tot samenwerking. Dit vergroot ons potentieel om langetermijnwaarde te creëren voor de samenleving.

Het lekken van privacygevoelige gegevens heeft een negatieve sociale impact en leidt tot waardeverlies.

Medewerkers en intellectueel kapitaal

Stedin heeft een positief en negatief effect op het welzijn van onze medewerkers. Daarnaast creëert Stedin kapitaal door te investeren in kennisontwikkeling (SDG 8, 11).

Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van de werkende in kwestie. Als werkgever dragen wij tussen de 40 en 50 miljoen bij aan het welzijn van onze werknemers en daarmee de samenleving.

Werkgerelateerde uitval en ongevallen, en veiligheidsincidenten verminderen het welzijn van betrokkenen. Als werkgever veroorzaken wij deze en verlagen het welzijn van de samenleving. Dit heeft een waarde oplopend tot ongeveer 1 miljoen.

Stedin investeert actief in de kennisontwikkeling omtrent (het) toekomstig netwerkbeheer. Dit verhoogt de waarde van onze immateriële assets, creëert nieuwe marktmodellen/platformen en betere/meer dataverwerking. Door toepassing hiervan creëren wij waarde voor onszelf en de samenleving.

Elke werknemer steekt tijd in zijn/haar baan. Deze tijd heeft een totale waarde tussen de 35 en 45 miljoen. Als werkgever onttrekken wij deze tijd (en dus waarde) aan de samenleving omdat deze niet elders kan worden ingezet.

Klimaat, natuur en milieu

Met onze reguliere bedrijfsvoering beïnvloeden wij het klimaat, natuur en milieu. (SDG 12, 13).

Bij reguliere bedrijfsvoering werd in 2020 229 kton CO2 uitgestoten, dit heeft een negatieve impact op klimaat, natuur en milieu en daarmee op de samenleving.

Omdat niet 100% van de gebruikte materialen gerecycled kan worden, resteert afval die ecologische schade veroorzaakt.