Geconsolideerd kasstroom­overzicht

x 1 miljoen

Toelichting

2020

2019

Resultaat na belastingen

42

325

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten in het resultaat

11

56

67

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

12

30

27

∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures

1

-247

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële, immateriële en gebruiksrecht vaste activa

10

334

317

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

-1

-1

∙ Mutatie werkkapitaal

35

3

-14

∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten

26

-21

-19

∙ Afgeleide financiële instrumenten

32

22

-

∙ Mutatie voorzieningen en overige

-11

5

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

455

460

Betaalde rente

-58

-71

Ontvangen rente

1

1

Ontvangen vennootschapsbelasting

10

-16

Kasstroom uit operationele activiteiten

408

374

Verstrekte leningen

-7

-4

Aflossing verstrekte leningen

4

4

Desinvestering dochterondernemingen*

-

310

Investeringen materiële vaste activa

-614

-641

Desinvesteringen materiële vaste activa

1

1

Investeringen immateriële vaste activa

-1

-2

Ontvangen bijdrage aansluitkosten

26

105

96

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-512

-236

Dividendbetalingen

-52

-46

Betaling leaseverplichtingen

-17

-17

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

-16

-16

Aflossing langlopende rentedragende schulden

25

-

-648

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

25

-1.175

-727

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

25

-

492

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

25

1.375

727

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

115

-235

Mutatie liquide middelen

11

-97

Saldo liquide middelen per 1 januari

72

169

Saldo liquide middelen per 31 december

83

72

  1. * In 2019 is Joulz Diensten verkocht, met een resultaat na belastingen van 251 miljoen.