Financiële baten en lasten

x 1 miljoen

2020

2019

Rentebaten

-1

-1

Rentelasten

56

67

Rentelasten leaseverplichtingen

1

1

Totaal

56

67

De financiële baten en lasten over 2020 bedragen 56 miljoen (2019: 67 miljoen). De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen. Verder is in 2020 rente geactiveerd over de activa in aanbouw voor een bedrag van 5 miljoen (2019: 3 miljoen).