Belastingen

De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2020

2019

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar

11

20

Acute belastingbate voorgaande jaren

-

-2

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren

11

18

Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven

11

2

Mutatie uitgestelde belastingen

8

7

Belastingen over het resultaat

30

27

Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2020

2019

Resultaat voor belasting

72,0

352

Deelnemingsvrijstelling

1

-247

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

1

1

Fiscaal afwijkende afschrijving

-30

-28

Fiscaal belastbaar bedrag

44

78

Nominaal belastingtarief

25%

25%

Actuele belastinglasten

11

20

Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:

2020

2019

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

0,4%

-17,4%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

0,4%

0,1%

- Wijziging vpb-tarieven

15,4%

0,7%

- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek)

0,0%

0,0%

- Vpb voorgaande jaren

0,2%

-0,5%

- Overige

-0,2%

-0,2%

Effectieve belastingdruk

41,2%

7,7%

De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.