Materiële vaste activa

x 1 miljoen

Grond en
bedrijfs-
gebouwen

Machines en
installaties

Netwerken gereguleerd*

Overige
bedrijfs-
middelen

Activa in
aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2019

29

41

10.051

49

6

10.176

Investeringen

40

3

590

8

3

644

Desinvesteringen

-

-1

-28

-

-

-29

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

-

-1

-

-

-

-1

Herclassificatie overig

1

1

-6

6

-3

-1

Aanschafwaarde per 31 december 2019

70

43

10.607

63

6

10.789

Investeringen

1

2

613

2

1

619

Desinvesteringen

-2

-

-36

-

-

-38

Herclassificatie overig

-

-2

9

-1

-6

-

Aanschafwaarde per 31 december 2020

69

43

11.193

64

1

11.370

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 1 januari 2019

12

16

3.702

40

-

3.770

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

3

4

278

4

-

289

Desinvesteringen

-

-1

-23

-

-

-24

Herclassificatie overig

-1

3

-1

-

-

1

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2019

14

22

3.956

44

-

4.036

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

3

4

288

5

-

300

Desinvesteringen

-

-

-25

-

-

-25

Herclassificatie overig

-

-3

7

-2

-

2

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2020

17

23

4.226

47

-

4.313

Netto boekwaarde per 31 december 2019

56

21

6.651

19

6

6.753

Netto boekwaarde per 31 december 2020

52

20

6.967

17

1

7.057

  1. * Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw.

De netto boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met 304 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. De investeringen in materiële vaste activa van Stedin Groep bedroegen 619 miljoen en hadden met name betrekking op de gereguleerde gas- en elektriciteitsnetwerken en op de grootschalige aanbieding en installatie van slimme meters. De desinvesteringen hadden betrekking op het buiten gebruik stellen van activa (met name de machines en installaties in het gereguleerde domein).

Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw. Op de activa in aanbouw is in 2020 voor 5 miljoen aan rente geactiveerd, waarbij het gehanteerde rentepercentage 2,3% bedraagt (2019: 3 miljoen, tegen 2,5%).

Netwerken gereguleerd worden gewaardeerd tegen geherwaardeerde waarde zijnde de reële waarde op herwaarderingsdatum (GGAW) verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen.

De overige materiële vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De belangrijkste gegevens die worden gebruikt voor de bepaling van de reële waarde zijn:

Parameters voor bepaling reële waarde netwerken gereguleerd

Waarderingsmethode GGAW (ACM)

Inkomstenbenadering, die is afgeleid van de geïndexeerde gereguleerde activa waarde (GGAW).

Kasstroomhorizon netten in jaren

Resterende looptijd Netwerken gereguleerd

Gehanteerde WACC (ACM) in procenten

4,04%

Wijzigingsdatum WACC (ACM)

2021

Marktaandeel Stedin Groep in Nederland (ACM) in procenten

Elektriciteittransport 24% en gastransport 26%

De laatste herwaardering heeft plaatsgevonden in 2017. In 2020 hebben zich geen wijzigingen in waarderingsmethodiek voorgedaan. De reële waarde van de netten (GGAW) wordt opnieuw getoetst in 2021 wanneer de nieuwe reguleringsinformatie van de ACM beschikbaar is. In 2021 maakt de ACM deze informatie weer openbaar waarmee de niet waarneembare parameters voor reële waardebepaling uit 'niveau 3' van IFRS 13 voor dat moment weer 'objectieve marktgegevens' zijn voor Stedin Groep.

De ACM onderzoekt in 2021 verder hoe om te gaan met de huidige regulatorische vergoedingen voor het bestaande gasnetwerk. Hierbij wordt zowel gekeken naar alternatieve aanwending van het gasnetwerk als de draagbaarheid van de lasten. Bij afnemende gebruikers worden immers de investeringen onder de huidige reguleringsregels omgeslagen over minder gebruikers wat zorgt voor een hoger tarief en daarmee meer kosten voor de individuele gebruiker. Stedin acht de huidige afschrijvingstermijnen van 25 jaar passend bij de verwachte levensduren in de bestaande aanwendingen en huidige reguleringsmethodiek. Zodra een alternatieve aanwending van het gasnetwerk, een versnelde verwijdering of een verandering in vergoeding structuur duidelijk wordt kan dit leiden tot een andere inschatting van levensduur en kunnen de toekomstige afschrijvingslasten veranderen.

Zoals toegelicht onder 'Verwijderen gasaansluitingen' in toelichting 24 Overige voorzieningen gaat Stedin versneld gasaansluitingen die 'uit bedrijf zijn' verwijderen. De versnelde verwijdering heeft impact op de geschatte resterende levensduur van de betreffende aansluitingen. De impact hiervan op het resultaat 2019 en 2020 was nihil.

In 2020 heeft zich een bijzondere waardeverminderingen voorgedaan van het bedrijfspand in Delft ter waarde van 2 miljoen, als gevolg van een lagere realiseerbare waarde. In 2020 is de levensduur van de GPRS slimme meters herzien, met een hogere afschrijving van circa 6 miljoen in boekjaar 2020 als gevolg. De jaarlijkse impact op de toekomstige periodes is minder dan 6 miljoen.

Per 31 december 2020 bedraagt de boekwaarde tegen historische kostprijs van Netwerken gereguleerd 6.191 miljoen (31 december 2019: 5.850 miljoen).