Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet- gerealiseerde resultaten

x 1 miljoen

Toelichting

2020

2019

Resultaat na belastingen

42

325

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld (na belastingeffecten)

Effect wijziging belastingtarief op herwaarderingsreserve

17.22

-29

-12

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst-en-verliesrekening worden afgewikkeld

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen / hedgekosten

22

-17

-11

Recycling kasstroomhedge reserve naar winst-en-verliesrekening

3

3

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen / hedgekosten

17

3

1

Effect wijziging belastingtarief op reserve kasstroom afdekkingen / hedgekosten

17

4

1

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-36

-18

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

6

307

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Aandeelhouders Stedin Holding N.V.

-6

295

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

6

307