Uitgestelde belasting­vor­deringen en -verplichtingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x 1 miljoen

Vorderingen
per 31 december 2020

Vorderingen
per 31 december 2019

Verplichtingen per 31 december 2020

Verplichtingen per 31 december 2019

Materiële vaste activa

-

-

297

250

Kasstroomafdekkingen

26

20

-

-

Voorzieningen

1

2

-

-

Rentedragende schulden

-

-

4

4

Totaal

27

22

301

254

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op materiële vaste activa en kasstroomafdekkingen die via het groepsvermogen worden verwerkt.

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2020 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2020

Verwerkt in winst-en-verliesrekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2020

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

250

18

29

297

-

297

Kasstroomafdekkingen

-20

-

-6

-26

26

-

Voorzieningen

-2

1

-

-1

1

-

Rentedragende schulden

4

-

-

4

-

4

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

232

19

23

274

27

301

Saldering

-27

-27

Totaal

-

274

Het grootste deel van de materiële vaste activa latentie heeft betrekking op de commercieel-fiscaal afwijkende waardering van de netten. De uitgestelde belastingverplichting van de materiële vaste activa is hoofdzakelijk veroorzaakt door het commercieel-fiscaal waarderingsverschil van de netten ten tijde van de invoering van de vennootschapsbelasting voor Stedin Groep, in het verleden toegepaste versnelde fiscale afschrijvingen, de herwaardering van de netten en de waardering van de overgenomen netten als onderdeel van de verwerking van de overname van DNWG.

In december 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd om het tarief voor de vennootschapsbelasting te verhogen naar 25% in 2021 en volgende jaren. In 2019 is nog gerekend met tarieven van 25% voor 2020 en 21,7% vanaf 2021, wat in 2019 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2020 terug zijn aangepast naar 25%. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen weer worden afgerekend tegen het tarief van 25%. De waardering van de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen per 31 december 2020 is gebaseerd op het tarief van 25%.

Per 31 december 2020

Per 31 december 2020

oude tarieven

nieuwe tarieven

Verschil

Uitgestelde belasting vorderingen

24

27

-3

Uitgestelde belasting schulden

-261

-301

40

Gesaldeerd

-237

-274

37

Dotatie ten laste van de winst-en-verliesrekening

-11

Vrijval ten gunste van de kasstroom afdekkingsreserve

3

Dotatie ten laste van de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen

-29

Totaal

-37

Mutaties in de uitgestelde belastingen gedurende 2019 zijn als volgt:

x 1 miljoen

Netto-positie per 1 januari 2019

Verwerkt in winst-en-verlies
rekening

Verwerkt in totaal niet-gerealiseerde resultaten

Netto-positie per 31 december 2019

Vorderingen

Verplichtingen

Materiële vaste activa

229

9

12

250

-

250

Immateriële vaste activa

-1

1

-

-

-

-

Kasstroomafdekkingen

-17

-

-3

-20

20

-

Voorzieningen

-2

-

-

-2

2

-

Rentedragende schulden

3

1

-

4

-

4

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

212

11

9

232

22

254

Saldering

-22

-22

Totaal

-

232

Vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2020:

Categorie

Termijn

Materiële vaste activa

1 - 50 jr

Immateriële vaste activa

1 - 25 jr

Kasstroomafdekkingen

1 - 30 jr

Voorzieningen

1 - 10 jr