Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2020

2019

Netto-omzet

4

1.216

1.220

Overige baten

5

13

14

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.229

1.234

Personeelskosten

6

409

405

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

7

317

300

Overige bedrijfskosten

8

228

220

Af: Geactiveerde productie eigen bedrijf

9

-188

-180

766

745

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

334

317

Totaal bedrijfskosten

1.100

1.062

Bedrijfsresultaat

129

172

Financiële baten en lasten

11

-56

-67

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures*

-1

247

Resultaat voor belastingen

72

352

Belastingen

12

-30

-27

Resultaat na belastingen

42

325

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

12

12

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

30

313

Resultaat na belastingen

42

325

  1. * In 2019 is Joulz Diensten verkocht, met een resultaat na belastingen van 251 miljoen.