Personeelskosten

x 1 miljoen

2020

2019

Lonen en salarissen

243

245

Sociale lasten

33

33

Pensioenpremies

38

38

Inhuur personeel

65

61

Overige personeelskosten

30

28

Totaal

409

405

De personeelskosten zijn gestegen met 4 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.

In de kosten van 2019 zit een bedrag van 5 miljoen, over de verschillende kostencategorieën, gerelateerd aan Joulz Diensten, die wegvallen in 2020. Daarnaast zijn de inleenkosten gedaald met 3 miljoen volgend op een lager aantal inleen FTE’s. Daar tegenover staat een stijging van de personeelskosten van 12 miljoen met name als gevolg van een CAO-verhoging per 1 mei 2020 (circa 4 miljoen) en een lager aantal uren van ingeleend personeel dat direct toerekenbaar was aan eigen investeringsprojecten. Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingeleend personeel zijn als geactiveerde productie in mindering gebracht op de kosten inhuur personeel. Dit betreft 10 miljoen (2019: 18 miljoen).

Personeelsaantallen

Gemiddeld aantal medewerkers (in fte)

2020

2019

Stedin

3.532

3.554

DNWG

607

639

NetVerder

5

5

Overig

-

50

Totaal gemiddeld aantal fte

4.144

4.248

Waar van werkzaam buiten Nederland

-

-

Waar van man

84%

84%

Waar van vrouw

16%

16%

WNT verantwoording 2020 Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V.

De WNT is van toepassing op Stedin Netbeheer B.V. en Enduris B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 201.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

6.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen

De vier leden van de raad van bestuur van Stedin Groep zijn in dienst van Stedin Netbeheer B.V. op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en kwalificeren allen als leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking conform de WNT. Alle vier de bestuursleden zijn benoemd na 2013. Er is daarom geen overgangsrecht van toepassing.
Judith Koole is per 4 december 2020 teruggetreden als lid van de raad van bestuur van Stedin Groep. Per 5 december 2020 kwalificeert zij daarom niet langer als leidinggevende topfunctionaris van Stedin Netbeheer B.V.

De topfunctionaris van Enduris B.V. is op grond van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in dienst van DNWG Staff B.V. Hij kwalificeert voor 50% als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking voor netbeheerder Enduris B.V. Hij vervulde deze functie met ingang van 2020 al langer dan 12 maanden. Zijn bezoldiging is vastgesteld aan de hand van het bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen mét dienstbetrekking waarvan 50% door DNWG Staff aan Enduris is doorbelast. In 2019 is zijn bezoldiging in de maanden januari tot en met april vastgesteld aan de hand van de aan Enduris B.V. doorbelaste werkelijke personele kosten. Dit betrof kalendermaanden 8 tot en met 12 van functievervulling. Vanaf de 13e maand van functievervulling, de maanden mei tot en met december van 2019, is zijn bezoldiging op dezelfde wijze gepresenteerd als in 2020.

Tabel 1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2020 x 1

Marc van der Linden

Danny Benima

Judith Koole

David Peters

Koen Verbogt

Functiegegevens

CEO

CFO

COO

CTO

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-04/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

0,5

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

178.680

178.538

165.548

178.319

80.378

Beloningen betaalbaar op termijn

22.320

22.462

20.624

22.681

10.875

Subtotaal

201.000

201.000

186.172

201.000

91.253

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

186.172

201.000

100.500

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

201.000

201.000

186.172

201.000

91.253

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens

CEO

CFO

COO

CTO

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-30/04

01/05-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

1

0,5

0,5

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

ja

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

172.903

172.935

172.825

173.202

35.225*

52.042

Beloningen betaalbaar op termijn

21.097

20.954

21.175

20.798

N.v.t.

6.941

Subtotaal

194.000

193.889

194.000

194.000

35.225

58.983

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

194.000

194.000

64.826

65.110

Totale bezoldiging

194.000

193.889

194.000

194.000

35.225

58.983

  1. * Dit betreft de bezoldiging in de betreffende periode als leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

In 2020 hebben er twee wijzigingen plaatsgevonden in de samenstelling van de raad van commissarissen van Stedin Groep. Op 31 januari 2020 is voorzitter Pieter Trienekens afgetreden. Hij is per 1 februari 2020 in deze functie opgevolgd door Doede Vierstra, die sinds 20 september 2019 lid is van de raad. Vooruitlopend op het aftreden van Dick van Well per 1 februari 2021 is op 1 oktober 2020 Arco Groothedde als raadslid toegetreden. De raad van commissarissen kwalificeert op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen.

Tabel 2 Toezichthoudende topfunctionarissen

x 1

Pieter Trienekens

Doede Vierstra

Dick van Well

Theo Eysink

Annie Krist

Hanne Buis

Arco Groothedde

Functiegegevens

Voorzitter

Lid en Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01-31/01

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

30/09-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

2.554

29.299

20.100

20.100

20.100

20.100

5.052

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

2.554

29.299

20.100

20.100

20.100

20.100

5.052

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Lid

Nvt

Aanvang en einde functievervulling in 2019

01/01-31/12

20/09-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Nvt

Bezoldiging

Totale bezoldiging

29.100

5.475

19.400

19.400

19.400

19.400

0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

29.100

5.475

19.400

19.400

19.400

19.400

0

6.2.3 Totale bezoldiging topfunctionaris in dienst van een gelieerde instelling

De topfunctionaris van Enduris B.V. is in dienst van DNWG Staff B.V. en is als directeur van DNWG Groep N.V. ook verantwoordelijk voor DNWG Infra B.V. DNWG Staff B.V. is een gelieerde onderneming van Enduris B.V. De bezoldiging bij Enduris is vastgesteld conform het bezoldigingsbegrip voor topfunctionarissen mét dienstbetrekking, waarvan 50% aan Enduris is doorbelast. Zijn totale bezoldiging bij DNWG Staff bedraagt daarom het dubbele van zijn bezoldiging bij Enduris.

Tabel 3 Totale bezoldiging topfunctionaris met andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij de WNT-instelling en/of bezoldiging uit hoofde van werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen

Bezoldiging 2020

x 1

Koen Verbogt

Bezoldiging voor de werkzaamheden als topfunctionaris bij Enduris B.V.

91.253

Bezoldiging voor andere werkzaamheden dan die als topfunctionaris bij Enduris B.V.

0

Bezoldiging voor de werkzaamheden bij gelieerde rechtspersonen van Enduris B.V.

182.506

-/- Dubbeltellingen door doorbelastingen

91.253

Subtotaal

182.506

Het voor de WNT-instelling geldende bezoldigingsmaximum dan wel een voor de individuele topfunctionaris toegestane hogere bezoldiging

201.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

182.506

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

6.2.4 Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking met Stedin Netbeheer B.V. of Enduris B.V. die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Voor de remuneratierapportage zoals opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen, zie Remuneratie­rapportage over 2020.