Interactie met onze omgeving

Het 'in contact zijn met onze omgeving' is een steeds belangrijker onderdeel van onze taak en ons dagelijks werk. Op alle niveaus. Luisteren en in gesprek zijn met onze stakeholders is een onmisbare stap naar 'de goede dingen juist doen', een gedeeld begrip hebben van de uitdagingen waar we in de energietransitie voor staan en aangesloten zijn en blijven bij wat de omgeving van ons vraagt en eist. Onze missie is 'Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie'. Dat doen we actief op onze drie strategische speer­punten en op de door ons en onze stakeholders gepriori­teerde materiële onderwerpen.

Het belang van deze materiële onderwerpen is ook terug te zien in de nevenfuncties die onze leden van de raad van bestuur vervullen. CEO Marc van der Linden is in 2020 bij­voorbeeld voorzitter van Netbeheer Nederland. Zie ook Personalia raad van bestuur Stedin Groep.

Onze stakeholders

Onze stakeholders zijn de mensen, groepen of instanties die invloed hebben op Stedin Groep en andersom. De contacten met onze stakeholders zijn deels gestructureerd maar vinden afhankelijk van het onderwerp ook ad hoc plaats. Het pu­blie­ke en gereguleerde karakter van Stedin Groep bepaalt voor een groot deel de onderstaande indeling in stake­hol­der­groepen.

 • Intern: medewerkers
 • Extern: particuliere en zakelijke klanten, aandeelhouders, investeerders en rating agencies, overheid, politiek, toezicht­houders, energieketen, publieke organisaties, lokale omgeving, NGO's en maatschappelijke organisaties, leveranciers, media, lidmaatschappen, belangenverenigingen en brancheorganisaties, kennisinstellingen en partners.

Beleidsmakers en -kaders

Stedin Groep wil een verbindende rol spelen in de transitie naar een nieuw energiesysteem zodat deze veilig, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft. De kerntaken van ons als netbeheerder worden door de transitie geraakt en bestaande beleidskaders moeten worden aangepast om de nodige veranderingen mogelijk te maken. De belangen van Stedin Groep zijn hier, vanwege onze publieke functie, maatschappelijke belangen. We gaan constructief het gesprek aan met de stakeholders in het maatschappelijk veld en we brengen onze ervaring en expertise in. Meestal doen we dit in samen­wer­king met Netbeheer Nederland. Deze gesprekken worden altijd gevoerd door medewerkers van Stedin Groep. We huren niet structureel een Public Affairs bureau in. Ook doneert Stedin Groep geen gelden aan politici, politieke partijen of overheidsinstellingen.

Omgevingsmanagement

Voor de energietransitie zijn veel en soms grote aan­pas­singen nodig die ook om ruimtelijke aanpassingen vragen. Voor het maatschappelijk draagvlak hiervoor is strategisch omgevingsmanagement noodzakelijk. Om een gemeen­schap­pelijk standpunt en draagvlak te creëren betrekken wij zo vroeg mogelijk andere organisaties en stakeholders om plannen op elkaar af te stemmen. We doen dit bijvoorbeeld door data over onze netten openbaar te maken en door con­ve­nanten en overeenkomsten voor structurele samen­wer­king af te sluiten met gemeenten en andere partijen. In 2021 gaat een nieuwe omgevingswet in werking en dan is participatie een vereiste waar het nu nog vrijblijvend is.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

We zetten ons actief en breed in voor een inclusieve samenleving.

Vanuit onze maatschappelijke rol zijn we relatief terug­hou­dend met sponsoringactiviteiten. Daarom baseren we onze keuze voor sponsoring of een financiële bijdrage op initiatieven die dicht bij onze kerntaken liggen zoals het stimuleren van (kennis) over de energietransitie en 'energie voor iedereen'. Ons belangrijkste initiatief in 2020 (en daarvoor) heeft betrekking op de ondersteuning van de Energiebank in Rotterdam en Den Haag. In 2020 hebben we zo 60 huishoudens bij energiebesparing kunnen helpen. We wilden in 2020, 200 huishoudens hierbij helpen. Dat doel hebben we in verband met Covid-19 niet gehaald.

De Energiebank heeft als doel om energie als eerste levens­be­hoefte beschikbaar te houden voor huishoudens, die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. De hulp van Stedin zit zowel in mensen als in middelen. Twee medewerkers van Stedin geven als energiecoach adviezen om de energiekosten te verlagen. Daarnaast voorziet het con­tract in een jaarlijkse donatie van 8.000. In 2020 was de Energiebank ook weer het goede doel als onderdeel van het jaarlijkse eindejaarsgeschenk. Stedin-medewerkers konden kiezen voor een persoonlijk cadeau of voor een financiële bijdrage aan de Energiebank. Zo konden we aan de Energiebank Rotterdam en Den Haag 2.500 overhandigen.

In 2020 was het totale sponsorbudget van Stedin 36.000 (2019: 120.000, 2018: €225.000) waarvan een deel ook is aangewend voor maatschappelijke initiatieven en goede doelen waarbij individuele Stedin-medewerkers een actieve rol hadden.

In onderstaande tabel geven we zicht op de vele contacten die wij met onze belangrijkste stakeholders hebben.

Stakeholder

Toelichting

Materieel onderwerp

Medewerkers

 • Alle medewerkers - Kwantitatief medewerkersonderzoek
 • Ondernemingsraad - Formeel overleg en 3D overleg met RvC en RvB
 • Toekomstmakers - Traineeship
 • F-Empower - Medewerkersvereniging
 • Personeelsvereniging - Medewerkersvereniging
 • Service Team Operations - Opleiden jongeren met arbeidsbeperking
 • Vakorganisaties - Periodiek arbeidsvoorwaardenoverleg

3111213

Particuliere klant

 • Klantenpanel - Inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en/of communicatie
 • Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek
 • Klantenservice - Vragen over aansluitingen, slimme meter en storingen
 • Geschillencommissie - Onafhankelijke instantie die klacht of schadeclaim bekijkt als klant en Stedin er niet uitkomen.
 • Consumentenorganisaties - dialoog met bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond

678913

Zakelijke klant

 • Accountsupport en klantenservice - producten en diensten realiseren plannen energietransitie - inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en communicatie.
 • Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek
 • Collectievendesk - vraagbaak voor aansluiten en regelen teruglevering voor energiecollectieven
 • Vertegenwoordigen van zakelijke klanten binnen de Regionale Energiestrategieën
 • Industrie/Haven Rotterdam - afstemmen uitdagingen energietransitie voor energieinfrastructuur

24567891314

Aandeelhouders

Investeerders en
rating agencies

 • 44 Nederlandse gemeenten - Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Formeel en informeel overleg, themabijeenkomsten, individueel contact
 • Aandeelhouderscommissie - 9 leden die de 44 aandeelhouders van Stedin Groep vertegenwoordigen
 • Jaarlijkse rating review meeting, financiële publicaties

Alle materiële thema's

126131415

1Economische, financiële prestatie2 Investeren in infrastructuur 3Verandervermogen organisatie 4Slimme netten, datatechnologie en innovatie 5Warmtetransitie 6Leveringszekerheid 7Dataveiligheid, privacy en cybersecurity 8Klanttevredenheid 9Stakeholderdialoog en omgeving10Reputatie Stedin Groep11Voldoende technisch/IT personeel12 Opleiden en ontwikkelen 13 Veiligheid op het werk en in de omgeving14 Bijdragen aan de energietransitie 15Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Stakeholder

Toelichting

Materieel onderwerp

Overheid

 • Europees en nationaal - Wet- en regelgeving, energiebeleid
 • Provincie, regio, gemeenten - Energiebeleid regionaal en lokaal, afstemmen plannen energietransitie en realisatie (proef)projecten - Regionale Energiestrategieën, Regionale Agenda Laadinfrastructuur, Transitievisie Warmte, Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, afstemmen realisatie investeringen in de netten, provinciale en gemeentelijke nutsoverleggen, interprovinciaal overleg, convenanten voor multidisciplinair werken, vergunningen, samenwerking veiligheidsregio's.

24567891314

Politiek

 • Eerste en Tweede Kamer, Staten Generaal, Ministeries - Beleidsbeïnvloeding op relevante thema's, kaders voor bijvoorbeeld Regionale Energie­strategieën, inbrengen expertise en ervaring.

245714

Toezichthouders

 • Staatstoezicht op de Mijnen, Autoriteit Consument en Markt, Agentschap Telecom, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Financiële Markten, Inspectie Leefomgeving en Transport, EU Toezichthouders - Informeren (standaard en ad hoc), kennisuitwisseling

67813

Energieketen

 • Netbeheer Nederland, Regionale netbeheerders, Landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie, Energieproducenten en -leveranciers, Meetverantwoordelijken, Onafhankelijke Dienst Aanbieders, Energie Nederland, Energie Data Services Nederland, Vereniging Nederlandse Energie- en Data Uitwisseling - Gericht op kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking, dialoog

4678131415

Publieke organisaties

 • Waterschappen, Waterleidingbedrijven, Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer, Woningbouwcorporaties, Cyber Security Raad - Overleg en afstemming van werkzaamheden in de ondergrond en vergunningaanvragen

181314

Lokale omgeving

 • Bedrijven en particulieren in een gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd of op termijn uitgevoerd gaan worden - omgevingsmanagement, dialoog en informeren

8913

NGO's en maatschappelijke organisaties

 • Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace, Springtij - kennisuitwisseling, dialoog
 • Jinq, Energiebank Rotterdam en Den Haag, Stichting Hartekind, Stichting USEF - Vrijwilligerswerk, samenwerking

121415

Leveranciers

 • Aannemers en leveranciers van goederen en diensten - samenwerking, relatiebeheer en dialoog

1315

Media

 • Landelijke, regionale en online media - informeren

Alle materiële thema's

Lidmaatschappen


Belangenverenigingen/
brancheorganisatie
s

 • IPMA, Mijn aansluiting, Dutch Power, Cigre Nederland, Nestorrapportage, Vereniging voor Energie Milieu en Water - Lid en/of een actieve rol als voorzitter of bestuurslid
 • Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, Branchevereniging bouw- en installatiesector, Techniek Nederland, Werkgeversvereniging WENB, Vereniging Nederlandse Gemeenten - informeren, dialoog, kennisuitwisseling

24567811121314

Kennisinstellingen

Partners

 • TU Delft en Eindhoven, Wageningen University & Research, Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Groningen, Nijenrode - Kennisuitwisseling, onderzoek, samenwerking
 • MBO- en HBO-opleidingen - samenwerking
 • Universal Smart Energy Framework, Deltalinqs, Dutch Power, Energy WEb Foundation, Energie Data Services Nederland, Green Village, Platform Groene Netten, Stichting Elaad, Missie H2, Starthubs.com, CE Delft, Netherlands Energy Research Alliance, TNO, GOPACS, IPO , Economic Board Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Techniek Nederland - deelname bestuur, samenwerking

451114

111214

245614