Driejarenoverzicht

Eenheid

2020

2019

2018

Resultaat

Netto-omzet

mln

1.216

1.220

1.270

Totaal bedrijfsopbrengsten

mln

1.229

1.234

1.286

Totaal bedrijfskosten

mln

1.100

1.062

1.074

EBITDA

mln

463

489

509

Bedrijfsresultaat (EBIT)

mln

129

172

212

Resultaat na belastingen

mln

42

325

118

Balans

Materiële vaste activa

mln

7.057

6.753

6.406

Balanstotaal

mln

7.572

7.289

6.991

Eigen vermogen

mln

2.891

2.949

2.699

Totaal rentedragend vreemd vermogen

mln

3.183

3.004

3.044

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

620

646

607

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

mln

408

374

349

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

mln

-512

-236

-475

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mln

115

-235

222

Kredietwaardigheid

Langetermijn rating (S&P)

rating

A-

A-

A-

Solvabiliteit*

%

43,0

44,9

43,3

FFO/Nettoschuldpositie**

ratio

12,0

12,3

11,7

Aandelen per 31 december

Aantal uitstaande aandelen (x 1.000)

aantal

4.971

4.971

4.971

Overig

Elektriciteit

Aansluitingen groot- en kleinverbruik

aantal

2.322.692

2.302.475

2.285.701

Aangelegde kabel

km

852

1.034

806

Gas

Aansluitingen groot- en kleinverbruik

aantal

2.120.821

2.120.671

2.114.935

Aangelegde leiding

km

197

221

250

Getransporteerde volumes

Elektriciteit

GWh

20.171

21.100

21.330

Gas

mln m3

4.365

4.651

4.852

Overig

Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit

minuten

26

20

17

Jaarlijkse uitvalduur gas

seconden

26

87

69

Gefaciliteerde switches van leverancier (x 1.000)

aantal

883

824

713

  1. * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
  2. * Deze ratio wordt berekend volgens Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA gecorrigeerd voor leasekosten, gecorrigeerde rentelasten en de belastinglast. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden, gecorrigeerd voor verplichtingen buiten de balans, de hybride lening en verminderd met liquide middelen. De ratio is berekend ultimo 2018. S&P hanteert een meerjarige weging voor het bepalen van deze ratio bij het beoordelen van de credit rating.