Liquide middelen

De liquide middelen bestonden op 31 december 2020 uit banktegoeden van 50 miljoen en kortlopende kasgeldleningen van 33 miljoen (2019: banktegoeden 37 miljoen, kortlopende kasgeldleningen 35 miljoen). De liquide middelen worden voornamelijk in euro's aangehouden. De liquide middelen waarover Stedin Groep niet de vrije beschikking heeft bedroegen - miljoen (2019: 0,1 miljoen) per jaareinde.