Winstbestemming

Voorstel winstbestemming 2020

De statuten van Stedin Holding N.V. bevatten nadere bepalingen omtrent de winstbestemming. De statuten benoemen dat de raad van bestuur maximaal 50% van de uitkeerbare winst kan reserveren waarmee ten minste 50% van de uitkeerbare winst ter beschikking staat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, exclusief bijzondere baten. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van dit bedrag, waarbij de raad van bestuur na goedkeuring van de raad van commissarissen een aanbeveling doet aan de algemene vergadering omtrent het uit te keren bedrag. De raad van bestuur is voornemens om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een gedeelte ter grootte van 50% van de voor uitkering beschikbare winst over het financiële jaar 2020, zijnde een bedrag van 20,6 miljoen, toe te voegen aan de reserves.

Stedin Holding N.V. heeft de volgende posten als bijzondere posten gekenmerkt:

x 1 miljoen

2020

2019

Resultaat na belasting

42

325

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V.

-12

-12

Bijzondere posten:

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

11

2

Verkoopresultaat Joulz Diensten

-

-251

Resultaat na belasting bestemd voor uitkering aan de aandeelhouders

41

64

Uitkeerbare winst ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders

21

52

Toename van de algemene reserve indien wordt besloten tot dividenduitkering

21

273

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aanbevolen te besluiten tot een dividenduitkering van 20,6 miljoen, onder de voorwaarde dat de financieringsbehoefte van Stedin voor een bedrag van ten minste 180 miljoen aan eigen vermogen door de aandeelhouders is ingevuld, uiterlijk op 31 augustus 2021. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verder aanbevolen om, indien en zolang de voornoemde voorwaarde niet is vervuld, niet te besluiten tot uitkering van de niet gereserveerde winst. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt aanbevolen om te besluiten tot reservering van de door de raad van bestuur niet-gereserveerde winst indien niet uiterlijk op 31 augustus 2021 aan de voorgenoemde voorwaarde is voldaan.

In het geval dat uitkering van dividend plaatsvindt, betekent dit een uitkering van 4,14 per aandeel (2019: 10,46 per aandeel) welk bedrag uiterlijk 30 dagen na vervulling van de voorgenoemde voorwaarde ter beschikking zal worden gesteld. Het voorstel voor winstbestemming is niet in de balans per 31 december 2020 verwerkt.

Rotterdam, 17 februari 2021

Stedin Holding N.V.

Raad van bestuur

Raad van commissarissen

Marc van der Linden, CEO (voorzitter)
Danny Benima, CFO
David Peters, CTO

Doede Vierstra (voorzitter)
Hanne Buis
Theo Eysink
Annie Krist
Arco Groothedde