Vijfjarenoverzicht

Eenheid

2021

2020

2019

2018

2017

Resultaat

Netto-omzet

mln

1.265

1.216

1.220

1.270

1.154

Totaal bedrijfsopbrengsten

mln

1.279

1.229

1.234

1.286

1.194

Totaal bedrijfskosten

mln

1.155

1.100

1.062

1.074

996

EBITDA*

mln

484

463

489

509

471

Bedrijfsresultaat (EBIT)

mln

124

129

172

212

198

Resultaat na belastingen

mln

21

42

325

118

423

Balans

Materiële vaste activa

mln

7.635

7.057

6.753

6.406

6.140

Balanstotaal

mln

8.182

7.572

7.289

6.991

6.551

Eigen vermogen

mln

3.270

2.891

2.949

2.699

2.582

Totaal rentedragend vreemd vermogen

mln

3.281

3.183

3.004

3.044

2.753

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

687

620

646

607

494

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

mln

376

408

374

461

278

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

mln

-567

-512

-236

-587

-1.317

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mln

241

115

-235

222

692

Kredietwaardigheid

Langetermijn rating (S&P)

rating

A-

A-

A-

A-

A-

Solvabiliteit**

%

45,6

43,0

44,9

43,3

43,3

FFO/Nettoschuldpositie***

ratio

11,3

12,0

12,3

12,2

12,2

Aandelen per 31 december

Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)

aantal

4.971

4.971

4.971

4.971

4.971

Aantal uitstaande preferente aandelen (x 1.000)

aantal

416

-

-

-

-

  1. * Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en afwaarderingen (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)
  2. * Eigen vermogen inclusief het resultaat van de periode minus de verwachte dividenduitkering lopend boekjaar gedeeld door balanstotaal, gecorrigeerd voor de verwachte dividenduitkering, ontvangen aansluitbijdragen en vrije liquide middelen.
  3. * Deze ratio wordt berekend volgens Standard & Poor's (S&P) methodiek. Funds From Operations (FFO) gedeeld door nettoschuldpositie. De FFO bestaat uit de EBITDA gecorrigeerd voor leasekosten, gecorrigeerde rentelasten en de belastinglast. De nettoschuldpositie is de som van de korte-en langetermijn rentedragende schulden, gecorrigeerd voor verplichtingen buiten de balans, de hybride lening en verminderd met liquide middelen. De ratio is berekend ultimo 2021. S&P hanteert een meerjarige weging voor het bepalen van deze ratio bij het beoordelen van de credit rating.

Eenheid

2021

2020

2019

2018

2017

Operationele kengetallen

Aansluitingen elektriciteit grootverbruik

aantal

19.911

19.379

18.912

22.692

21.786

Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik

aantal

2.322.087

2.303.313

2.283.563

2.263.009

2.256.608

Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit

GWh

20.529

20.171

21.100

21.330

21.893

Lengte elektriciteitskabels

km

57.616

56.854

56.140

55.604

55.191

Lengte aangelegde elektriciteitskabels

km

874

852

1.034

806

611

Aansluitingen gas grootverbruik

aantal

9.112

9.556

9.633

10.761

10.852

Aansluitingen gas kleinverbruik

aantal

2.104.230

2.111.265

2.111.038

2.104.174

2.108.397

Getransporteerde hoeveelheid gas

mln. m3

4.907

4.365

4.651

4.852

4.865

Lengte gasleidingen

km

28.160

28.206

28.216

28.190

28.137

Lengte aangelegde gasleidingen

km

251

197

221

250

210

Storingen middenspanning met onderbreking

aantal

465

523

519

433

390

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

aantal

685

883

824

713

584

Veiligheid

Lost Time Injury Rate (LTIR)

ratio

0,54

0,40

2,19

3,00

4,88

Recordable Incident Frequency (RIF)

ratio

0,76

0,70

1,00

1,00

1,29

Uitval en onderbrekingen elektriciteit

Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI)

minuten

87

112

82

76

88

Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI)

aantal

0,216

0,231

0,245

0,223

0,188

Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI)

minuten

19

26

20

17

16

Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI)

minuten

20

27

21

18

17

Uitval en onderbrekingen gas

Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)

minuten

88

75

270

122

78

Onderbrekingsfrequentie (SAIFI)

aantal

0,006

0,006

0,005

0,0094

0,0086

Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI)

seconden

29

26

87

69

40